Recently's blog

Aparatem za grosze te? mo?na robi? zachwycaj?ce zd

posted by Recently, Jul 20, 2013 11:13 PM — 7 comments

Dowodem na to, ?e to sprz?t mo?e zapewni? nawet dziecku tytu? wybitnego fotografa niech b?dzie ubieg?oroczny konkurs pod patronatem National Geographic. W konkursie bra?y udzia? fotografie dzikich zwierz?t. A je?li fotografowa? dzikie zwierz?ta to najlepiej w akcji w ich naturalnym ?rodowisku. Do konkursu zg?osi? si? ze swoimi pracami niespe?na 10letni ch?opiec i zdoby? wiele nagród i wyró?nie? w??cznie z wyjazdem do U.S.A. Kiedy w studio telewizyjnym wraz z Ojcem opowiadali o swojej wspólnej pasji fotografowania wszystko wysz?o na jaw.

Okaza?o si?, i? cudowne dziecko fotografii dosta?o od Ojca sprz?t za ponad 30.000 z? na który sk?ada?y si? 3 lustrzanki z d?ugimi obiektywami sterowane detektorem ruchu. Aparaty by?y ustawione w miejscach cz?sto ucz?szczanych przez dzikie drapie?ne ptaki. W przeci?gu 3 dni aparaty wykona?y tysi?ce zdj?? w sposób automatyczny. Jedyna praca dziecka polega?a na przygl?daniu si? jak Tato ustawia sprz?t i pomocy mu w tym. Nast?pnie w zaciszu domowym przegl?dali wspólnie zdj?cia na komputerze i wybrali te, które wysz?y. A wiele zdj?? po odpowiednim skadrowaniu wysz?o napraw? zachwycaj?co.Technika pozwala na wykonywanie tego czego niegdy? fotograf uczy? si? przez d?ugie lata w kilka minut na komputerze. Wszystkie b??dy operatora aparatu fotograficznego pope?nione przy wykonaniu ciekawego zdj?cia mo?na poprawi? na komputerze. Nawet spustu nie trzeba samemu naciska? bo mo?e zrobi? za nas to zautomatyzowany uk?ad. Ci, których sta? na drogi sprz?t maj? ju? na starcie u?atwione zadanie ale posiadaj?c drobne zasoby finansowe równie? mo?na kupi? bardzo dobry sprz?t np. na aukcjach internetowych. Czasem pojawiaj? si? oferty i sprawnych porz?dnych aparatów za kilkaset z?otych. Nie posiadaj?c w danej chwili gotówki mo?na nawet zaci?ga? chwilówki online a pieni?dze odda? nawet po miesi?cu kiedy b?dziemy dysponowali ju? w?asnymi ?rodkami. Dzi?ki temu super okazja nas nie ominie. Ja sam swoje zdj?cia wykonywa?em aparatem Sony DSC H7, który par? lat temu kosztowa? ponad 2.000 z? a dzi? mo?na w dobrym stanie kupi? taki aparat za nieca?e 300 z? i to w bardzo dobrym stanie i cz?sto z ponad podstawowym osprz?tem takim jak filtry czy os?onki.

Reasumuj?c: nie potrzebujesz du?ych pieni?dzy aby robi? zachwycaj?ce zdj?cia i wygrywa? fotograficzne konkursy – wystarczy zapa? i doskonalenie umiej?tno?ci. Z drugiej za? strony mo?na postawi? na topowe produkty, które za odpowiedni? cen? b?d? wykonywa? mnóstwo pracy za osob? obs?uguj?c?.

Comments | RSS

1. posted by gasterm, Aug 9, 2013 4:32 PM

no pewnie ?e tak


2. posted by kosmynski, Aug 24, 2013 11:17 AM

no wiadomix ;p


3. posted by BobClean, Aug 25, 2013 6:45 AM

pi?kna fotka


4. posted by srhan5, Sep 3, 2013 5:36 AM

http://rw2an.com/vb/


5. posted by eczesci, Sep 27, 2013 2:19 AM

Nie tylko aparat si? liczy, ale równie? umiej?tno?ci fotografa :)


6. posted by legrafik, Oct 23, 2013 2:02 PM

umiej?tno?ci fotografa najwazniejsze!


7. posted by eopel24, Oct 29, 2013 4:11 AM

Mówi si?, ?e dobry szewc bez butów chodzi

You have to log in to add comments to this post.
Toolbox

freeimages blog archive


RSS feeds

All blog posts
Tutorial posts only

Contribute

» Add your own post!

Recent blog comments

The Best of HiRes Photo Sharing Worlds
Nov 6, 2013 3:44 AM inizjall wrote
morgue is good option

Cloudy Scotland
Nov 6, 2013 3:43 AM inizjall wrote
thank you so much michel

Flayer Brochure
Nov 6, 2013 3:43 AM inizjall wrote
good share

Free Christmas mistletoe wreath with bells
Nov 6, 2013 3:42 AM inizjall wrote
perfect for christmass

Valentines Day Backgrounds
Nov 6, 2013 3:41 AM inizjall wrote
such a romantic background


This site uses cookies

By continuing to browse freeimages you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.