Recently's blog

Bajka o dwóch internetach

posted by Recently, Jun 5, 2013 5:27 AM — 0 comments

To niedaleko od tego, co jest dzisiaj. Dzi?ki technice, która umo?liwi?a powstanie Google, Facebooka i innych narz?dzi pozwalaj?cych gromadzi? informacje o internautach i u?ywa? jej do dopasowywania do?wiadczenia u?ytkowników Sieci do ich osobistych upodoba?, zwyczajów i stopnia zamo?no?ci. Internet sta? si? innym medium dla bogatych i biednych. Wi?kszo?? z nas jest nie?wiadomymi aktorami w pisanej na bie??co sztuce o dwóch Internetach. Bo jest Internet Twój i mój, ich i nasz.

A oto jak to dzia?a. Reklamy nap?dzaj? obecnie ogromn? wi?kszo?? internetowego biznesu, poniewa? daj? zyski. Dolina Krzemowa jest niedo?cig?a, je?li chodzi zak?adanie i finansowanie firm, które proponuj? darmowe aplikacje, a potem zbieraj? i sprzedaj? dane ich u?ytkowników. W ci?gu ca?ej krótkiej historii Internetu najwa?niejszym celem gromadzenia takich danych by? klasyczny marketing - na przyk?ad, reklamodawcy mogli chcie? mi pokaza? adidasy, a ?onie szpilki od Manolo Blahnika. Coraz cz??ciej jednak celem gromadzenia danych jest nie tylko zwyk?a reklama, ale te? umo?liwienie firmom ubezpieczeniowym, medycznym i innym czerpanie korzy?ci z posiadania szczegó?owych danych na nasz temat bez naszej wiedzy. Na podstawie tych analiz firmy te nas szufladkuj? - decyduj? nawet o tym, czy w ogóle warto o nas zabiega?. W rezultacie 90% internautów ?yje po zlej stronie pó?przepuszczalnego lustra; po drugiej pozosta?y procent manipuluje ich do?wiadczeniem. Niektórzy okrzykn?li ten trend „personalizacj?" - co brzmi niewinnie i atrakcyjnie i kojarzy si? z dopasowywaniem kolorów reklam do osobistych upodoba? klientów. To jednak, co mam na my?li, si?ga du?o g??biej i ma znacznie powa?niejsze konsekwencje. Na przyk?ad, federalne przepisy zabraniaj? dyskryminacji w dost?pie do kredytów na podstawie pewnych osobistych atrybutów. Ale Natasha Singer pisa?a ostatnio w New York Timesie, ?e techniczne mo?liwo?? data mining, dotycz?cego zarówno informacji on line, jak i off line - pozwalaj? obej?? te przepisy - firmy mog? po prostu nie przedstawia? ofert kredytowych mniej atrakcyjnym finansowo osobom. Je?li ?yjesz po niew?a?ciwej stronie cyfrowych szlaków, mo?esz wr?cz nie ujrze? ofert kredytowych od najwi?kszych kredytodawców, i nie mie? ?wiadomo?ci, ?e po?yczki, które pomog?yby Ci rozwi?za? osobiste lub zawodowe problemy, s? w ogóle dost?pne. W ostatniej dekadzie firmy dzia?aj?ce w obszarze e-handlu zacz??y ró?nicowa? ceny w zale?no?ci od Twojego zachowania w Sieci i danych personalnych. Gdzie mieszkasz i pracujesz? Jaka jest Twoja zakupowa przesz?o??? Jak trafi?e? na stron? sklepu internetowego? O której godzinie do niego zagl?dasz? Na temat optymalizacji cenowej - jej etyki, legalno?ci oraz prawnych i ekonomicznych aspektów - powsta?a ju? ca?a literatura. Sprawy posuwaj? si? szybko. We wrze?niu ub.r. Google otrzyma? patent na technik?, która pozwoli firmom kszta?towa? ceny dynamicznie. Na przyk?ad podnie?? cen?, je?li prawdopodobie?stwo kupienia towaru przez klienta jest wy?sze od przeci?tnej. I odwrotnie - je?li program stwierdzi, ?e jest ma?o prawdopodobne, aby? co? kupi?, dla zach?ty cen? obni?y. Nie b?dziesz nawet ?wiadom, ?e czasem zap?acisz wi?cej ni? inni za dok?adnie t? sam? rzecz. Takie ?ciany bez okien znacz? tak?e internetowe ?ycie polityczne. Jak zauwa?a Eli Pariser, Internet pokazuje nam „to, co uwa?a, ?e chcieliby?my widzie?, serwuj?c kontent dopasowany do niewidocznych dla nas profili sporz?dzonych na podstawie obserwacji naszego codziennego zachowania w Sieci. Ukryta sieciowa „komora pog?osowa" wzmacnia nasze stanowisko, zamiast podawa? w w?tpliwo?? zakorzenione przekonania. Cass Sunstein z Harvard University napisa?, ?e libera?owie i konserwaty?ci, którzy stawiaj? otwarcie pytania tylko wobec osób tych samych pogl?dach, nabieraj? wi?kszej pewno?ci siebie staj? si? bardziej radykalni.

Segregacja i separacja przybieraj? na sile. Frajda z personalizacji ma swoj? ciemn? stron?. 24 ?wiat Nauki, marzec 2013

Comments | RSS

No comments for this post yet.
You have to log in to add comments to this post.
Toolbox

freeimages blog archive


RSS feeds

Recently's blog posts
All blog posts
Tutorial posts only

Contribute

» Add your own post!
Visit our partners

iStockphoto.com
Affordable inspiration: royalty-free photos, illustrations, video, audio and Flash® files from $1.

Recent blog comments

The Best of HiRes Photo Sharing Worlds
Nov 6, 2013 3:44 AM inizjall wrote
morgue is good option

Cloudy Scotland
Nov 6, 2013 3:43 AM inizjall wrote
thank you so much michel

Flayer Brochure
Nov 6, 2013 3:43 AM inizjall wrote
good share

Free Christmas mistletoe wreath with bells
Nov 6, 2013 3:42 AM inizjall wrote
perfect for christmass

Valentines Day Backgrounds
Nov 6, 2013 3:41 AM inizjall wrote
such a romantic background


This site uses cookies

By continuing to browse freeimages you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.