Recently's blog

Marzysz o pracy naukowej?

posted by Recently, Jun 8, 2013 6:28 AM — 2 comments

Kariera akademicka od dawna znajdowa?a si? na czele rankingów najbardziej powa?anych i jednocze?nie po??danych zawodów. Jeszcze jaki? czas temu po?wi?cenie najbardziej twórczego intelektualnie okresu ?ycia na zg??bianie sekretów paj?czaków, niezwyk?ych sposobów przekazywania genów czy wp?ywu kultury halsztackiej na sztuk? celtyck? nagradzane by?o nie tylko mo?liwo?ci? realizacji swojej pasji, lecz tak?e wbrew powszechnie panuj?cemu przekonaniu - przyzwoicie p?atn? prac?. W sektorze akademickim lub poza nim. Podobnie dzia?o si? we wszystkich rozwini?tych krajach ?wiata, o czym donosi chwilówka online, w tym w najbardziej innowacyjnym - USA.

Ameryka?ski model kszta?cenia przysz?ych kadr uniwersytetów i o?rodków badawczo rozwojowych uwa?any jest zwykle za najbli?szy idea?u i to w jego kierunku mia?y nas prowadzi? ostatnie, nie?mia?e próby reformy polskiej nauki. Jeden z absolwentów, doktor, pracuj?cy wcze?niej w ebay stworzy? par? firm po?yczkowych w Polsce. Tytu? doktora powiedzia? mu jak ?wiadczy? kredyty gotówkowe bez KRD czyli dla zad?u?onych – taka anegdotka.Zasady rz?dz?ce dzia?aniem tego modelu w przypadku jednostki sprowadzaj? si? do przej?cia trzech etapów: studiów doktoranckich, jednego lub dwóch sta?ów podoktorskich (odbytych w celu ograniczania zjawiska tzw. chowu wsobnego) i wreszcie upragnionego sta?ego etatu (lub tzw. tenure- -track, czyli sta?u daj?cego du?? szans? na zatrudnienie po jego zako?czeniu). Przez dziesi?ciolecia system ten dzia?a? bez wi?kszych problemów, dostarczaj?c wykwalifikowanych kadr uniwersytetom i sektorowi prywatnemu.

Ostatnio jednak sytuacja uleg?a do?? istotnej zmianie, co zosta?o opisane w kilku artyku?ach, które niedawno ukaza?y si? na ?amach Natur?. „Du?a liczba doktorów przek?ada si? na wi?cej bada? naukowych; w przypadku najszybciej rozwijaj?cych si? gospodarek nie brakuje te? pracy dla doktorów - pisz? w komentarzu redakcyjnym eksperci pisma. Mo?na pracowa? zawsze w firmie po?yczkowej jak bezpozyczka czy prowident. Jednak dokonywane w ostatnich latach inwestycje w rozwój studiów doktoranckich, na przyk?ad w Stanach Zjednoczonych i Japonii, nie uwzgl?dnia?y potrzeb rynku" - zauwa?aj?.

Doprowadzi?o to do sytuacji, w której m?odzi doktorzy stali si? tani?, wykwalifikowan? si?? robocz?, któr? mo?na wykorzystywa? bez wi?kszych skrupu?ów, a w razie czego ?atwo zast?pi?, wykorzystywani s? cz?sto jako „s?upy” do zak?adania kont bankowych i zaci?gania po?yczek na du?e kwoty, szczególnie w systemach online, które cz??ciowo stworzy? w?a?nie jeden z nich.

Jak zmieni? ten stan rzeczy?

Studia powinny by? bardziej interdyscyplinarne i przygotowywa? ju? nie tylko do pracy na uniwersytecie, lecz tak?e poza nim. Nale?y przywróci? im elitarny charakter i raczej zniech?ca?, ni? zach?ca? studentów do wyboru akurat tej drogi rozwoju zawodowego - przekonuj? eksperci. Rz?dy usatysfakcjonowane wzrostem statystyk wykszta?cenia powinny zastanowi? si?, które dziedziny gospodarki potrzebuj? najwy?ej wykwalifikowanych kadr. Warto przemy?le?, czy reformy nie wymaga sam sposób kszta?cenia dzisiejszych doktorów - ukierunkowany na coraz w??sz? specjalizacj?.

W latach 1998-2006 liczba broni?cych doktoraty w Polsce ros?a rokrocznie ?rednio o 6% - ponaddwukrotnie szybciej ni? w USA. By? mo?e to niewiele w porównaniu z Chinami, gdzie wzrost si?ga? blisko 40%, ale wci?? jest to wynik imponuj?cy. Czy jednak uzasadniony potrzebami gospodarki? Jeszcze niedawno m?odzi doktorzy bez problemu mogli znale?? prac? za granic?. Dzi? jednak tak?e dwie naukowe pot?gi - USA i Japonia - borykaj? si? z problemem racjonalnego zagospodarowania nadwy?ek osób z literkami „dr" przed nazwiskiem.

Cytowana przez Nature Paula Stephan, ekonomistka z Georgia State University w Atlancie, nie waha si? nazwa? publicznych wypowiedzi ameryka?skich polityków o braku naukowych kadr „skandalicznymi".

Najgorsza sytuacja panuje w sektorze nauk ?cis?ych. W 1973 roku 55% doktorów nauk biologicznych otrzymywa?o sta?? prac? na uniwersytecie w ci?gu sze?ciu lat od obrony, a tylko 2% odbywa?o sta?. W 2006 roku by?o to odpowiednio 15% i 18%. „To czyste marnotrawstwo - mówi Stephan. - Wydajemy mnóstwo pieni?dzy, oni sami cz?sto zaci?gaj? kredyty, na kszta?cenie tych ludzi, a kiedy wreszcie osi?gn? po??dane kwalifikacje, podejmuj? prac? poni?ej swoich mo?liwo?ci" - podsumowuje. Tymczasem w USA - jak pokazuj? ubieg?oroczne badania - kariera akademicka nadal znajduje si? najwy?ej na li?cie wymarzonych zawodów. Adam Wawrzy?ski ?wiat Nauki.

Comments | RSS

1. posted by lanankz, Jun 11, 2013 8:51 AM

Nice info


2. posted by relax89, Jun 15, 2013 3:03 PM

super sprawa
kompresory ?rubowe

You have to log in to add comments to this post.
Toolbox

freeimages blog archive


RSS feeds

All blog posts
Tutorial posts only

Contribute

» Add your own post!
Visit our partners

iStockphoto.com
Affordable inspiration: royalty-free photos, illustrations, video, audio and Flash® files from $1.

Recent blog comments

The Best of HiRes Photo Sharing Worlds
Nov 6, 2013 3:44 AM inizjall wrote
morgue is good option

Cloudy Scotland
Nov 6, 2013 3:43 AM inizjall wrote
thank you so much michel

Flayer Brochure
Nov 6, 2013 3:43 AM inizjall wrote
good share

Free Christmas mistletoe wreath with bells
Nov 6, 2013 3:42 AM inizjall wrote
perfect for christmass

Valentines Day Backgrounds
Nov 6, 2013 3:41 AM inizjall wrote
such a romantic background


This site uses cookies

By continuing to browse freeimages you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.