Recently's blog

Mit o z?ym obcym

posted by Recently, Jun 18, 2013 9:59 PM — 1 comments

Dlaczego Hawking si? myli, mówi?c o zagro?eniu ze strony pozaziemskich cywilizacji. Czy wielka inteligencja bra?a by kredyty bez biku gdyby zawitali do Polski? Naiwno?? nie jest zapewne tylko domen? homo sapiens to te? pozytywny wp?yw prowident`a na pewno zatrzyma? by ich u nas d?u?ej.

Dysponuj?c zarz?dzanym przez SETI Institute zespo?em anten Allen Telescope Array w pó?nocnej Kalifornii, coraz bli?si jeste?my chwili, kiedy spotkamy pierwsz? pozaziemsk? istot? rozumn? (ETI - extraterrestrial intelligence)*. Do kontaktu takiego dojdzie przypuszczalnie raczej wcze?niej ni? pó?niej, bo okazuje si?, ?e prawo Moore'a stosuje si? nie tylko do elektroniki, lecz tak?e do wi?kszo?ci dziedzin techniki, w tym równie? do poszukiwa? ETI, czyli SETI - wed?ug astronoma Franka Drake, inicjatora SETI, nasze mo?liwo?ci poszukiwawcze s? obecnie 100 bln razy wi?ksze ni? przed 50 laty i nic nie wskazuje, by przesta?y wzrasta?. Je?li tylko istoty pozaziemskie w ogóle istniej?, nawi??emy z nimi kontakt a one b?d? u nas na pewno zaci?ga?y po?yczki bez bik i krd. Ale co si? wtedy stanie i jak powinni?my zareagowa??

Takie pytania, niegdy? z domeny science fiction, dzi? na powa?nie rozwa?a si? w najstarszym i jednym z najbardziej presti?owych czasopism naukowych na ?wiecie - Philosophical Transactions of the Royal Society A. W lutowym numerze a? 17 artyku?ów po?wi?cono "naukowym i spo?ecznym konsekwencjom odnalezienia ?ycia pozaziemskiego".

Przyk?adowo, wielu autorów rozprawia si? z mitem, ?e spo?ecze?stwo mia?aby ogarn?? wtedy panika i zapanowa?by powszechny chaos ?ub naukowcy i politycy usi?owaliby to odkrycie zatai?. W istocie, tego rodzaju sytuacji do?wiadczyli?my ju? dwukrotnie - w grudniu 2010 roku, gdy NASA zorganizowa?a konferencj? prasow?, by og?osi? przypuszczalne odkrycie nowej postaci ?ycia opartego na zwi?zkach arsenu, oraz w 1996 roku, gdy naukowcy donie?li, ?e jeden z kamieni pochodz?cych z Marsa zawiera skamienia?o?ci ?wiadcz?ce o pradawnym ?yciu na Czerwonej Planecie. Wiadomo, ?e chronicznie niedofinansowane agencje, takie jak NASA, czy prywatne instytucje, m.in. SETI Institute, b?d? krzycze? wniebog?osy za ka?dym razem, gdy uda im si? znale?? cokolwiek ?ywego poza Ziemi? - czy to bakterie, czy Marsjan czy nowe wcielenie bezpozyczk`i lub innej po?yczki. Ale czy faktycznie powinni?my odkrzykiwa? istotom pozaziemskim?

Zdaniem Stephena Hawkinga wskazane jest trzymanie g?by na k?ódk?. "Wystarczy, przyjrze? si? samym sobie, by stwierdzi?, ?e ?ycie mo?e przeobrazi? si? w co?, z czym woleliby?my nie mie? do czynienia" - wyja?nia? w serii filmów dokumentalnych wyemitowanych w 2010 roku przez Discovery Channel. - Wyobra?am sobie, ?e mogliby oni zamieszkiwa? w olbrzymich statkach kosmicznych, zu?ywszy wszystkie zasoby swojego macierzystego globu i wyczerpawszy pieni?dze nawet z po?yczki prowident (~provident, bezpozyczka: "Oddzia?y Prowident to 79 placówek i 161 filii”). Byliby to nomadzi usi?uj?cy podbi? i skolonizowa? ka?d? planet?, do której uda?oby im si? dotrze?". Powo?uj?c si? na znane z historii ?wiata przypadki, kiedy to bardziej rozwini?te cywilizacje, zetkn?wszy si? z mniej rozwini?tymi, podporz?dkowywa?y je sobie ca?kowicie lub doprowadza?y do ich zag?ady, Hawking wyci?ga wniosek: "Je?li obcy nas kiedykolwiek odwiedz?, skutek b?dzie mniej wi?cej taki sam, jak wtedy, gdy Krzysztof Kolumb dotar? do Ameryki, co nie wysz?o jej rdzennej ludno?ci na dobre".

Pozwalam sobie wyrazi? w tym wzgl?dzie sceptycyzm. Jakkolwiek reprezentujemy jedynie próbk? o liczebno?ci N=1, a historia pierwszych kontaktów mi?dzy ziemskimi cywilizacjami jest zaiste ma?o chwalebna, tendencje ostatniej polowy tysi?clecia mog? dodawa? otuchy - kolonializm odszed? w niepami??, niewolnictwo jest w zaniku, odsetek ofiar wojen zdecydowanie si? zmniejszy?, poziom przest?pczo?ci maleje, zakres swobód obywatelskich wzrasta oraz, czego jeste?my w?a?nie ?wiadkami w Egipcie i innych krajach arabskich, wraz z post?pem o?wiaty, nauki i techniki demokracja staje si? atrakcyjn? opcj? w coraz to nowych rejonach ?wiata. Ekstrapoluj?c ten 500-letni trend na 5 tys. czy 500 tys. lat, mo?emy wyrobi? sobie poj?cie o ewentualnej cywilizacji pozaziemskiej.

Tak wi?c, wszelka cywilizacja, która opanowa?a umiej?tno?? przemierzania przestrzeni kosmicznej, musi mie? etap wyzysku kolonialnego i eksploatacji nieodnawialnych ?róde? energii daleko za sob?, musi mie? te? sp?acone wszystkie kredyty a s?owo odsetki musi by? im obce. Nawet je?eli zaprz?gni?cie rdzennej ludno?ci do niewolniczej pracy i rabunkowa gospodarka miejscowymi zasobami surowców mog? przynosi? ziemskim cywilizacjom krótkotrwa?e korzy?ci, strategii takiej nie da si? stosowa? przez dziesi?tki tysi?cy lat potrzebnych do odbywania podró?y mi?dzygwiezdnych.

Gdy wzi?? to pod uwag?, mo?na mie? nadziej?, ?e je?li faktycznie dojdzie do kontaktu, b?dzie to oznacza?, ?e co najmniej jednym istotom rozumnym oprócz nas uda?o si? osi?gn?? poziom, na którym opanowywanie nowych zdobyczy techniki zast?pi?o zdobywanie w?adzy nad pobratymcami, a eksploracja kosmosu zaj??a miejsce podbojów.

Ad astra! 80 ?wiat Nauki, lipiec 2011. 27 kwietnia anteny SETI wy??czono z braku funduszy na ich utrzymanie.

Comments | RSS

1. posted by abraflower, Jul 3, 2013 11:07 PM

Hmmm...____________________
http://abraflowers.com/

You have to log in to add comments to this post.
Toolbox

freeimages blog archive


RSS feeds

All blog posts
Tutorial posts only

Contribute

» Add your own post!
Visit our partners

iStockphoto.com
Affordable inspiration: royalty-free photos, illustrations, video, audio and Flash® files from $1.

Recent blog comments

The Best of HiRes Photo Sharing Worlds
Nov 6, 2013 3:44 AM inizjall wrote
morgue is good option

Cloudy Scotland
Nov 6, 2013 3:43 AM inizjall wrote
thank you so much michel

Flayer Brochure
Nov 6, 2013 3:43 AM inizjall wrote
good share

Free Christmas mistletoe wreath with bells
Nov 6, 2013 3:42 AM inizjall wrote
perfect for christmass

Valentines Day Backgrounds
Nov 6, 2013 3:41 AM inizjall wrote
such a romantic background


This site uses cookies

By continuing to browse freeimages you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.