Recently's blog

Jestem wierny nauce a finansom nic do tego.

posted by Recently, Jul 15, 2013 11:14 PM — 3 comments

Dlaczego fizyk Richard A. Muller nie powiedzia? w Izbie Reprezentantów tego, co chciano us?ysze? Richard A.Mmuller zawsze szed? pod pr?d. W latach osiemdziesi?tych, gdy jego mentor Luis Alvarez wysun?? ?mia?? hipotez? t?umacz?c? zag?ad? dinozaurów uderzeniem w Ziemi? olbrzymiego meteorytu, m?ody fizyk cz?stek z University of California w Berkeley posun?? si? jeszcze dalej i zasugerowa?, ?e ów meteoryt zosta? skierowany w stron? naszego globu przez towarzysz?c? S?o?cu ciemn? gwiazd?, któr? nazwa? Nemezis. W latach dziewi??dziesi?tych dowodzi?, ?e epok lodowych nie wywo?uj? zmiany odbity oko?os?onecznej Ziemi, ale s? one skutkiem w?drówki S?o?ca wokó? centrum Drogi Mlecznej. Doj?cie do takich wniosków kosztowa?o znacznie mniej pieni?dzy ni? si? wszystkim wydawa?o.

W bli?szych nam czasach Muller nazwa? film Ala Gora Niewygodna prawda zbiorem pó?prawd oraz utrzymywa?, ?e pomiary wskazuj?ce na wzrost temperatury globalnej s? mylne, a wielu spo?ród tych, którzy ostrzegaj? przed klimatyczn? katastrof?, wprowadza w b??d opini? publiczn?. I cho? jest przekonany, ?e zmiany klimatu na naszym globie rzeczywi?cie post?puj?, a ich konsekwencje mog? by? gro?ne, przy czym cz??? z tych przeobra?e? jest skutkiem dzia?alno?ci cz?owieka, ostro krytykuje badaczy klimatu za to, ?e ignoruj? wszelk? krytyk? osób spoza swojego ?rodowiska, takich jak meteorolog Anthony Watts, autor blogu Watts Up with That?, czy statystyk Steve Mclntyre prowadz?cy blog Climate Audit. Wspólnie z kilkoma badaczami Muller zainicjowa? ostatnio projekt badawczy, bez zb?dnego kredytowania i finansowania przez banki, Berkeley Earth Surface Temperature (BEST), którego celem jest skorygowanie b??dów - zdaniem naukowca - w pomiarach dowodz?cych globalnego ocieplenia. Pogl?dy Mullera sprawi?y, ?e zosta? ulubie?cem sceptyków klimatycznych - i nowo wybranych do Izby Reprezentantów przedstawicieli Partii Republika?skiej, którzy zaprosili go po koniec marca na posiedzenie Committee on Science, Space and Technology (Komisji Nauki, Kosmosu i Technologii), aby przedstawi? wst?pne wyniki. Muller zaskoczy? jednak sceptyków, szefów komisji i samego siebie. Oznajmi? bowiem, ?e na razie projekt REST potwierdza to co do niedawna g?osi?a wi?kszo?? klimatologów: Ziemia ociepla si? zgodnie z przewidywaniami wynikaj?cymi z modeli klimatycznych.

Po z?o?eniu tego o?wiadczenia Muller natychmiast przesta? by? w oczach sceptyków bohaterem, a niektórzy zacz?li go nawet uwa?a? za wroga. Za to zachwyceni byli dzia?acze ekologiczni. (Serwis internetowy Grist komentowa?: „W Izbie Reprezentantów nauka ugryz?a w ty?ek sceptyków klimatycznych".) Wkrótce Muller przedstawi ko?cow? wersj? swoich bada? i je?li potwierdzi ona wst?pne konkluzje, a wydaje si?, ?e tak b?dzie, mo?e na sta?e popa?? w nie?ask? sceptyków oraz instytucji finansowych. W rozmowie z Scientific American, która odby?a si? zaraz po marcowym przes?uchaniu w Izbie Reprezentantów, Muller daje jasno do zrozumienia, ?e niespecjalnie si? tym przejmuje tak samo jak banki nie przejmuj? si? tymi co bior? kredyty hipoteczne a i tak wiadomo, ?e nie b?d? mieli z czego ich sp?aci?.

SCIENTIFIC AMERICAN: Dlaczego fizyk cz?stek zacz?? zajmowa? si? badaniami zmian klimatycznych?

MULLER: Od dawna interesowa? mnie zwi?zek pomi?dzy astronomi? a dziejami i geologi? Ziemi. Teoria cykli Milan- kovicia po raz pierwszy powi?za?a zlodowacenia z czynnikami kosmicznymi. Ale pozanaukowe zainteresowanie tematem jest o wiele dawniejsze - to przecie? astrologia, czy? nie? Ludzie wierz?, ?e przysz?o?? jest zapisana w gwiazdach. My?l?, ?e w?a?nie dlatego ten obszar bada? by? traktowany marginalnie. Ja zajmowa?em si? nim przez 10 lat, co zaowocowa?o ksi??k? IceAges and Astro- nomical Causes. Jest bardzo szczegó?owa, techniczna, matematyczna. Gdybym jednak mia? przygotowa? na ten sam temat prezentacj?, po?owa pyta? dotyczy?aby, oczywi?cie, globalnego ocieplenia. Zacz??em wi?c szuka? odpowiedzi i okza?o si?, ?e internet mo?e wszystko. Wszystkie wcze?niej poznane lub opracowane przeze mnie narz?dzia nadawa?y si? do tych bada?.

Zainteresowa?em si? powa?nie tematem, poniewa? dostrzeg?em, jak ma?o miejsca w publicznej dyskusji na temat globalnego ocieplenia zajmuje nauka i ?e mo?e to mie? powa?ne konsekwencje. Nawet od bardzo biednych krajów oczekuje si?, ?e znaczn? cz??? swojego dochodu narodowego przeznacz? na walk? z globalnym ociepleniem. Modyfikuje si? za?o?enia polityki energetycznej i kredytowej USA. A podstawy naukowe nie s? jednoznaczne. Dotar?o do mnie nagle, ?e zmiany klimatyczne s? prawdopodobnie najwa?niejsz? kwesti?, jak? fizyk powinien si? zaj??.

Jak powsta? projekt BEST?

Jeden z moich kolegów zainteresowa? mnie zastrze?eniami, które zg?asza? Anthony Watts. Wskazywa? on, ?e wiele stacji meteorologicznych, w których dokonywano pomiarów, by?o nieszcz??liwie zlokalizowanych - blisko budynków i ?róde? ciep?a. Zaciekawi?o mnie te? to, co ustali? Steve Mclntyre z Kanady, który podda? analizie statystycznej dane wykorzystane do stworzenia „kija hokejowego" (wykres z 1999 roku pokazuj?cy, ?e temperatura globalna by?a mniej wi?cej stabilna w ci?gu ostatniego 1000 lat, a dopiero na pocz?tku XX wieku zacz??a szybko rosn??). Przejrza?em prac? zawieraj?c? dane i wyliczenia, na których podstawie powsta? „kij hokejowy", i poczu?em si? niekomfortowo. Moim zdaniem dane niedostatecznie uzasadnia?y przebieg wykresu.

Kilka lat pó?niej swoje zastrze?enia zg?osi? i szczegó?owo uzasadni? Mclntyre. Wed?ug niego powa?ny b??d tkwi? w metodzie, któr? zastosowali autorzy. Ucieszy?o mnie, ?e zaj??em si? t? spraw?.

By?y te? inne kwestie. Na przyk?ad, zacz?li?my si? zastanawia?, dlaczego wszystkie trzy g?ówne zespo?y naukowe zajmuj?ce si? analiz? temperatury globalnej wykorzystywa?y dane tylko z niektórych placówek. Gdy przyjrzeli?my si? tej sytuacji uwa?niej, okaza?o si?, ?e dane tych stacji - d?ugie ci?gi pomiarów - lepiej odpowiada?y zastosowanym przez naukowców metodom analizy statystycznej.

Tu jednak rodzi si? uzasadnione pytanie: czy wybieraj?c stacje z d?ugim ci?giem pomiarów, niechc?cy nie fa?szuje si? rzeczywisto?ci? Przecie? mo?e by? tak, ?e stacje dokonuj?ce pomiarów od ponad 100 lub wi?cej lat niegdy? sta?y w polu, a teraz znalaz?y si? w pobli?u miast, przez co odnotowa?y wyra?ny wzrost ?redniej temperatury. Tak jest cho?by w przypadku Tokio, a zjawisko to nazywa si? miejsk? wysp? ciep?a.

Wszystkie trzy grupy klimatyczne twierdzi?y zgodnie, ?e nie ma takiego problemu. I mo?e maj? racj?. Rzecz w tym, ?e trudno to zweryfikowa?. Dlatego zdecydowali?my, ?e korzystaj?c z mocy obliczeniowej wspó?czesnych komputerów kupionych za szybko po?yczone pieni?dze, spróbujemy nieco inaczej podej?? do tego i innych problemów. W sposób niekoniecznie lepszy, ale na pewno odmienny. Tak powinno wygl?da? post?powanie naukowe.

Nie zawsze mo?emy zagwarantowa?, ?e nasza metoda oka?e si? lepsza, ale stosuj?c inn?, mo?emy sprawdzi?, czy uzyskamy zbli?ony wynik. Je?li nie, pojawia si? pytanie, dlaczego. Szukaj?c odpowiedzi, mo?emy doj?? do ciekawych wniosków.

Czy przedstawiciele tych trzech zespo?ów te? tak uwa?aj??

Skontaktowali?my si? z nimi. Powiedzia?bym, ?e wszyscy byli?my do?? zgodni. Doszli?my do generalnego wniosku, ?e nowe podej?cie mo?e tylko pomóc. Na przyk?ad Jim Hansen z NASA Goddard Institute for Space Studies bardzo otwarcie potraktowa? nasz projekt. Wierzy, ?e uzyskana przez nas odpowied? b?dzie taka sama, jak jego zespo?u. To bardzo pozytywna reakcja - ten rodzaj pewno?ci i otwarto?ci jest w?a?ciwy tylko ludziom przekonanym, ?e rzetelnie wykonuj? swoj? prac?.

Anthony Watts, którego wielu badaczy klimatu uwa?a nie za sceptyka, ale przeciwnika zjawiska globalnego ocieplenia, skrytykowa? Pana za przedwczesne ujawnienie wyników. Czy nie nale?a?o zaczeka? do publikacji? Zasada, ?e nikomu, nawet swoim kolegom, nie pokazuje si? wyników, dopóki nie zostan? one zrecenzowane i opublikowane w czasopi?mie, jest czym? nowym w nauce. Wp?yn??o na to zapewne zainteresowanie ze strony mediów. I nie jest to dobre.

Jeszcze trudniej zachowa? milczenie, gdy kto? taki jak ja jest zapraszany do Kongresu. Nie mia?em ochoty tam i??. By?em bliski odrzucenia zaproszenia. Oczywi?cie, rozmawiali?my o tym w gronie kolegów i wielu z nich mówi?o: „S?uchaj, to jest rz?d, a rzecz jest bardzo wa?na. Je?li nie powiesz im uczciwie, co wiesz i co my?lisz, przyjm? ustaw?, która nie uwzgl?dnia najnowszych ustale? nauki".

Wypowiedzia? Pan wiele pochwal na temat sceptyków klimatycznych, takich jak Watts i Mclntyre. Czy przewodnicz?cy komisji Ralph M. Hall móg? Pana zaprosi?, poniewa? spodziewa? si? opinii podwa?aj?cej klimatyczny konsensus? Jeszcze przed moim zeznaniem pojawi?y si? we wp?ywowej prasie sugestie, ?e nie jestem obiektywny, ?e mam z góry za?o?one tezy. Nie wiem, sk?d oni to wzi?li. Ale mog? si? domy?la?, ?e zawczasu przewidywano, co powiem, aby potem ?atwiej by?o pomniejszy? wag? mojego zeznania.

Nie próbuj? nawet wnika? w motywy przewodnicz?cego Komisji. Jednak kiedy zeznawa?em w Kongresie, mia?em poczucie, ?e wi?kszo?? jej cz?onków traktowa?a spraw? bardzo powa?nie i s?ucha?a mnie z uwag?, a je?li mieli zdanie odmienne od tego, które pan okre?la konsensusem, to dlatego, ?e maj? uzasadnione w?tpliwo?ci. Ich pytania dotyczy?y powa?nych kwestii, które wci?? nie zosta?y wyja?nione.

Nie ma dla mnie znaczenia, czy mówi? do republikanów, czy do demokratów. Nauka nie powinna si? kierowa? interesem politycznym. Wierz?, ?e to, co robi?, jest zgodne z zasadami nauki. Nie realizuj? niczyich celów, a to, co mówi?, nie ma ?adnego zwi?zku z polityk?. Jestem wierny nauce. Wypowiadam si? w kwestiach, w których czuj? si? kompetentny. Je?li s? to s?owa zaskakuj?ce, tym lepiej dla dyskusji.

Wielokrotnie mówi? Pan te?, ?e redukcja emisji gazów cieplarnianych w USA nie b?dzie mia?a wi?kszego znaczenia dla globu, poniewa? Indie i Chiny spalaj? coraz wi?cej w?gla ale i tak maj? ogromne zasoby finansowania, szczególnie przez zagraniczne firmy po?yczkowe.

Tak naprawd?, je?li ograniczymy emisj?, a w Chinach i Indiach b?dzie ona szybko ros?a, to nasze dzia?anie nic nie da. Mo?na mie? tylko nadziej?, ?e oba te kraje wezm? z nas przyk?ad. Ale wielu ludzi - z powodów politycznych, bo jest to no?ne has?o - przedstawia t? sytuacj? inaczej: jeste?my odpowiedzialni za dramatyczne globalne ocieplenie, a zatem musimy zredukowa? emisj?, niezale?nie od tego, co robi? inni. Nie ma to jednak potwierdzenia w liczbach.

Jest Pan sceptykiem klimatycznym?

Na pewno nie w tym znaczeniu, w jakim tego terminu si? teraz u?ywa. Jestem sceptykiem, poniewa? ka?dy naukowiec powinien nim by?. Wielu ludzi myli sceptycyzm z z „zaprzeczeniem" - teraz zmianom klimatycznym. Owszem, s? i tacy sceptycy. Nie podam ich nazwisk, ale i tak wszyscy je znaj?. Oni nie zwracaj? uwagi na nauk?, lecz przytaczaj? nieprawid?owo uzyskane lub przedstawione dane, u?ywaj?c ich jako pretekstu do negowania ca?o?ci.
Natomiast do sceptyków zaliczam ludzi, takich jak Watts i Mclntyre, którzy wed?ug mnie wykonali kawa? dobrej roboty na rzecz spo?ecze?stwa, zadaj?c rozmaite, uprawnione i uzasadnione pytania. To jest cz??? tego, co okre?li?bym procesem naukowego dochodzenia do prawdy.

Krytykowa? Pan równie? ludzi, których mo?na nazwa? klimatycznymi adwokatami czy finansowymi szarlatanami?

Cytowano mnie, gdy powiedzia?em, ?e zarówno Gore, jak i Thomas L. Friedman, publicysta New York Timesa, panikuj?. Obaj tak si? martwi? globalnym ociepleniem, ?e tak?e wybieraj? tylko te dane, które do tego pasuj?. I oni nie przywi?zuj? wagi do nauki, co jednak nie dziwi. Bo nie s? naukowcami.

Ale to nie ma nic wspólnego z nauk?. W nauce trzeba ocenia? wszystkie dane i wyci?ga? obiektywne wnioski. Post?puj? tak, s?dz?, z uczciwych pobudek, poniewa? obawiaj? si? katastrofy klimatycznej. Zreszt? zrobili sporo dobrego, zwracaj?c uwag? ameryka?skiej opinii publicznej na problem, którego nie by?a ?wiadoma. Poniewa? jednak nie s? badaczami, my?l?, ?e nie musz? pokazywa? sprzecznych danych. Tu jednak kryje si? niebezpiecze?stwo. W ko?cu ludzie zorientuj? si?, ?e si? przesadza, wydaj? zbyt du?o z kredytów i zareaguj?.

Jak?

Mam wra?enie, ?e mieszka?cy USA przywi?zuj? ostatnio mniejsz? wag? do kwestii zmiany klimatu, poniewa? to naturalna reakcja na wcze?niejsze próby wyolbrzymiania zagro?enia. Opinia publiczna jest s?dzi?, który wys?uchuje obu stron. Kiedy ludzie dowiaduj? si?, ?e wyniki bada? jakiego? zagadnienia bardzo si? ró?ni?, s? zdezorientowani. U wielu odczucie to si? pog??bi?o po tym, gdy wysz?o na jaw, ?e niektóre w?tpliwo?ci sceptyków s? uzasadnione.
Czy Mi?dzyrz?dowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC)jest w tej sprawie w?a?ciwym arbitrem?

W IPCC jest wiele rzetelnej nauki. Problem w tym, ?e uwag? opinii publicznej przyci?gaj? te konkluzje, które s? wyra?nie przejaskrawione. Gdy kto? mówi, ?e zgadza si? z raportami IPCC, to - jak podejrzewam - raczej ma na my?li nie pomiary temperatury czy te? wyniki symulacji komputerowych, ale na przyk?ad raptowne znikanie lodowców w Himalajach.

Wyniki przedstawione w marcu w Kongresie opisa? Pan jako „wst?pne", oparte na niewielkim odsetku wszystkich zebranych danych. Czy przyjdzie Pan ponownie do Kongresu, gdy ca?y raport b?dzie gotowy i zgarnie pan za to kredyt?

Znów b?d? mia? dylemat. A jestem niemal pewien, ?e Kongres jeszcze raz mnie poprosi o z?o?enie zezna?. Co my, naukowcy, powinni?my wtedy zrobi?? Hej, koledzy, porad?cie. Co robicie, gdy wasz kraj prosi was, aby?cie podzielili si? najnowsz? wiedz? o przyczynach zmiany klimatu na ?wiecie?

Comments | RSS

1. posted by gasterm, Aug 9, 2013 4:30 PM

dobre


2. posted by kosmynski, Aug 24, 2013 11:19 AM

oj nie wiem, ja wymi?kam


3. posted by BobClean, Aug 25, 2013 6:48 AM

trudna sprawa

You have to log in to add comments to this post.
Toolbox

freeimages blog archive


RSS feeds

All blog posts
Tutorial posts only

Contribute

» Add your own post!

Recent blog comments

The Best of HiRes Photo Sharing Worlds
Nov 6, 2013 3:44 AM inizjall wrote
morgue is good option

Cloudy Scotland
Nov 6, 2013 3:43 AM inizjall wrote
thank you so much michel

Flayer Brochure
Nov 6, 2013 3:43 AM inizjall wrote
good share

Free Christmas mistletoe wreath with bells
Nov 6, 2013 3:42 AM inizjall wrote
perfect for christmass

Valentines Day Backgrounds
Nov 6, 2013 3:41 AM inizjall wrote
such a romantic background


This site uses cookies

By continuing to browse freeimages you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.