ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: November 2021

LEES DIT ZORGVULDIG. DOOR DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD, PRODUCT, DIENST OF FUNCTUUR DIE BESCHIKBAAR IS DOOR MIDDEL VAN DE WEBSITE TE RAADPLEGEN OF TE GEBRUIKEN (tezamen "DEWEBSITE","ONS","WIJ" of"ONS"), ERKENT U DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, ONDERSTREEPT EN AKKOORD GAAT OM ZICH AAN TE BEGRIJPEN, ALLE VOORWAARDEN, BELEID EN RICHTLIJNEN OPGENOMEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING, MET INBEGRIP VAN ONS PRIVACYBELEID EN LICENTIEOVEREENKOMST, EVENALS EVENTUELE AANVULLENDE VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN DIE MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE INHOUD OF EEN SPECIFIEK PRODUCT, DIENST OF FUNCTIE (COLLECTIEF, DE"VOORWAARDEN"). ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE SITE OF DE INHOUD NIET GEBRUIKEN.

Eigendom van de site en de inhoud ervan

De Site is eigendom van en wordt beheerd door freeimages.com ("Freeimages"). Alle op de Site getoonde of weergegeven inhoud, met inbegrip van zaken als tekst, grafische voorstellingen, gegevens, ontwerpen, compilatie van fotografische beelden, en de selectie en rangschikking van de materialen (de "Inhoud") die Wij verstrekken zijn beschermd door auteursrecht, handelsimago, morele rechten, handelsmerk en andere wetten met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendom. Freeimages, haar filialen en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van bepaalde Inhoud op de Site en u kunt de Inhoud niet gebruiken, behalve zoals specifiek toegestaan onder deze Voorwaarden

Alle Content die op de Site beschikbaar wordt gesteld om te downloaden KAN GRATIS WORDEN GEBRUIKT voor persoonlijke en/of commerciële doeleinden, behoudens eventuele beperkingen die in de Voorwaarden zijn opgenomen, met inbegrip van eventuele vereisten die u op het moment van downloaden worden medegedeeld. Tenzij anders vermeld, hoeft u dit niet te doen, maar het zou op prijs worden gesteld als u de fotograaf of eigenaar van de Inhoud en Freeimages, in overeenstemming met de Licentieovereenkomst, vermeldt.

Verboden gebruik

Door de Site te gebruiken stemt u ermee in geen van de volgende dingen te doen

 1. (a) de Site of de Inhoud geheel of gedeeltelijk te downloaden, kopiëren of opnieuw te verzenden zonder, of in strijd met, (voor zover van toepassing) een schriftelijke licentie of overeenkomst met ons;
 2. (b) gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens;
 3. (c) de Site of de Inhoud te manipuleren of anderszins weer te geven door gebruik te maken van framing of soortgelijke navigatietechnologie;
 4. (d) u te registreren, in te schrijven, uit te schrijven of iets dergelijks te proberen namens een partij voor een product of dienst van de Site, als u niet uitdrukkelijk door hen gemachtigd bent om dit te doen;
 5. (e) enig deel van de Site of de Inhoud aan reverse engineering te onderwerpen, te wijzigen of aan te passen
 6. (f) veiligheidsgerelateerde functies van de Site of enige systeembronnen, diensten of netwerken verbonden met of toegankelijk via de Site te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren;
 7. (g) de Site of de Inhoud te verkopen, in licentie te geven, te verhuren of op enigerlei wijze te commercialiseren zonder onze specifieke schriftelijke toestemming, of met betrekking tot de Inhoud, zonder eerst de Inhoud aanzienlijk of betekenisvol te actualiseren, te wijzigen of anderszins nieuwe creatieve elementen in de Inhoud op te nemen die verder gaan dan eenvoudige retouches, het formaat aan te passen of andere minimale wijzigingen (bv. de verkoop van ongewijzigde kopieën van foto's, video's of andere inhoud), met inbegrip van de verkoop van de Inhoud als afdrukken of afgedrukt op fysieke goederen;
 8. (h) de Site of de Inhoud te gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd met wet- of regelgeving,
 9. (i) de rechten van derden te schenden of anderen aan te moedigen deze te schenden, met inbegrip van de schending of verduistering van intellectuele eigendomsrechten;
 10. (j) de Site of de Inhoud te gebruiken op een andere manier dan voor het beoogde doel;
 11. (k) de Site te gebruiken voor de opslag, publicatie en/of verzending van "junk mails", kettingbrieven, ongevraagde bulk e-mails, etc., of voor enig ander doel ("spamming");
 12. (l) gegevens te verzenden of op te slaan op een gegevensdrager van de Site die door hun aard (bijv. virussen), omvang of reproductie (bijv. spamming) bedoeld zijn om het bestaan of de werking van de Site en het datanetwerk van de Site te belemmeren of in gevaar te brengen;
 13. (m) persoonlijke informatie, met inbegrip van namen en profielen van leden, over andere gebruikers te verzamelen, op te slaan of te gebruiken; en/of
 14. (n) Content van de Site te gebruiken of samen te stellen om een soortgelijke of concurrerende dienst als de Site te reproduceren of de Content bij te dragen aan een bestaande soortgelijke of concurrerende dienst.

Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteurs- en handelsmerkwetten, de wetten inzake privacy en publiciteit, en toepasselijke communicatievoorschriften en -statuten. U verklaart en garandeert dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, inclusief, zonder beperking, die met betrekking tot internet, gegevens, e-mail, privacy en de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd uit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft.

Handelsmerken

Alle logo's van de Site, en alle andere product- of dienstnamen of slogans op de Site zijn handelsmerken van Freeimages, haar filialen, leveranciers en/of licentiegevers, en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de toepasselijke handelsmerkhouder. U mag geen gebruik maken van metatags of andere "verborgen tekst" gebruikmakend van " Freeimages" of een andere naam, handelsmerk of product of dienst naam van Freeimages of een van de Site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Bovendien, de "look and feel" van de Site, met inbegrip van alle pagina kopteksten, aangepaste graphics, knoppictogrammen en scripts, is het dienstmerk, handelsmerk en/of trade dress van Freeimages haar filialen, leveranciers en/of licentiegevers en mag niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op de Site worden genoemd zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, door handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen onderschrijving, sponsoring of aanbeveling daarvan door ons.

Links

U mag geen gebruik maken van de Site of logo's of andere afbeeldingen op de Site om een link te leggen naar de Site zonder onze schriftelijke toestemming. Ook mag u geen Freeimages logo of andere eigendomsinformatie framen, zonder onze schriftelijke toestemming.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, inhoud, aard of betrouwbaarheid van sites van derden waartoe u toegang kunt krijgen via de Site, of websites die naar de Site linken. Wij hebben geen controle over deze sites, of de inhoud ervan, en wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er op die gelinkte sites staat of welke link dan ook die in een gelinkte site staat, noch voor enige beoordeling, veranderingen of updates van die sites. Wij verstrekken links aan u alleen voor uw gemak, en door dit te doen, zeggen wij niet dat er enige verwantschap, goedkeuring of goedkeuring door ons is van enige site of informatie op hen. Wanneer u de Site verlaat, zijn onze voorwaarden en ons beleid niet meer van toepassing totdat u terugkeert

Copyright Infringement Policy

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") (17 U.S.C. §512, zoals gewijzigd) en andere toepasselijke wetten, hebben wij een beleid aangenomen van beëindiging, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, van accounthouders die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Site of een derde partij.

Als u van mening bent dat iets op de Site inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of beheert, kunt u een kennisgeving indienen bij onze aangewezen agent:

 1. Copyright Agent
 2. FREEIMAGES.COM
 3. Almirante Harwood 6169
 4. Montevideo, Uruguay
 5. E-mail: hello@freeimages.com

Privacybeleid

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Bekijk ons privacybeleid hier (het "Privacybeleid"). Het Privacybeleid is door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.

Licentieovereenkomst

Alle Content wordt u gratis ter beschikking gesteld om te downloaden op de Site voor gebruik in overeenstemming met, en onderworpen aan, de Licentieovereenkomst, die hier te vinden is en door middel van verwijzing in deze Voorwaarden is opgenomen.

Merk op dat de Licentie die u wordt verleend, niet het recht inhoudt om:

 1. Handelsmerken, logo's of merken die in de Inhoud voorkomen
 2. Afbeeldingen van personen indien deze herkenbaar zijn in de Inhoud; of
 3. Kunstwerken of auteurschap die in Inhoud voorkomen.

Het is mogelijk dat u de toestemming of toestemming van een derde nodig hebt (bv. de eigenaar van een merk, een identificeerbare persoon of de auteur/rechthebbende van een auteursrechtelijk beschermd werk dat in de Inhoud is afgebeeld), afhankelijk van hoe u de Inhoud wilt gebruiken.

Registratiegegevens en accountbeveiliging

U heeft de mogelijkheid om een gebruikersaccount aan te maken op de Site, zodat u gebruik kunt maken van de verschillende functies die Wij aanbieden. Het openen van een gebruikersaccount kan alleen plaatsvinden met de instemming met deze Voorwaarden

Wanneer u de Site gebruikt, gaat u ermee akkoord om: (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over u te verstrekken zoals kan worden gevraagd door registratieformulieren op de Site ("Registratiegegevens"); (b) de Registratiegegevens, en alle andere informatie die u aan ons verstrekt, te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden; (c) de veiligheid van uw wachtwoord en identificatie te handhaven; (d) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuk op de veiligheid; (e) alle verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, inclusief maar niet beperkt tot, alle toepasselijke belastingen en alle toepasselijke kosten van derden (inclusief maar niet beperkt tot creditcardkosten, valutakosten en grensoverschrijdende kosten); en (f) alle risico's te aanvaarden van ongeautoriseerde toegang tot de Registratiegegevens en alle andere informatie die u aan Ons verstrekt.

Inhoud uploaden

U mag uw eigen Inhoud uploaden naar de Site, en wij zullen deze uploads screenen om te zien of ze geschikt zijn voor verspreiding

Wanneer u inhoud naar de site uploadt, verleent u ons en de aan ons gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, uit te voeren, weer te geven, op te slaan, te archiveren en anderszins te gebruiken over de hele wereld in alle media. U verleent ons en haar filialen en sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als wij dat willen

U machtigt ons om uw niet-exclusieve agent te zijn die uw Content GRATIS aan derden in licentie geeft. Wij zullen uw inhoud niet in licentie geven voor gebruik dat lasterlijk, pornografisch of anderszins illegaal is. Wij zullen uw Content onder geen enkele omstandigheid verkopen en niet buiten de Site verspreiden.

U erkent dat u onder geen enkele omstandigheid geld of een andere vergoeding van ons of van degenen die uw content gebruiken kunt verlangen voor het gebruik van dergelijke content. U erkent ook dat Uw Content kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden voor de Site of uw galerij op de Site.

Bovendien erkent U dat Wij het uploaden van Inhoud die inbreuk maakt op enig auteursrecht, eigendomsrecht, handelsmerk of enig ander toepasselijk recht niet toestaan.

U bent als enige verantwoordelijk voor de Content die u uploadt. Door het uploaden van Inhoud, vertegenwoordigt en garandeert U dat U alle eigendomsrechten bezit of de bevoegde vertegenwoordiger bent van de toepasselijke auteursrechthebbende(n) van dergelijke Inhoud, met inbegrip van het auteursrecht, in en op de Inhoud met de volledige bevoegdheid om de rechten te verlenen die in deze Voorwaarden worden overwogen. U verklaart en garandeert dat de Inhoud die U plaatst, uploadt, verzendt, verspreidt, opslaat, creëert of anderszins publiceert via de Site: (a) niet onwettig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen, onfatsoenlijk, ontuchtig, suggestief, intimiderend, bedreigend, inbreukmakend op privacy- of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins verwerpelijk is; een strafbaar feit zou vormen, aanmoedigen of er aanwijzingen voor zou geven, de rechten van enige partij zou schenden, of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of in strijd zou zijn met enige lokale, staats-, nationale of internationale wet, waaronder, zonder beperking, de regelgeving van de V.S.S. Securities and Exchange Commission of regels van een effectenbeurs zoals de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ; (b) geheel of gedeeltelijk privé-informatie van derden bevat, waaronder, zonder beperking, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, sofinummers en creditcardnummers; (c) virussen, corrupte gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden bevat; (d) aanstootgevend is of een andere persoon beperkt of verhindert om de Site te gebruiken of ervan te genieten, of die een nadelige invloed heeft op de beschikbaarheid van zijn middelen voor andere gebruikers, of die ons of onze gebruikers blootstelt aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

U stemt er ook mee in dat, waar vereist, u van alle vereiste partijen een geldige en bindende modelvrijgave hebt verkregen die het gebruik van dergelijke Inhoud zoals bedoeld in deze Voorwaarden toestaat en dat u de originele vrijgave zult bewaren en ons desgevraagd een kopie zult bezorgen. U garandeert ook dat waar vereist door de toepasselijke wetgeving, u ook een geldige en bindende vrijwaring hebt verkregen met betrekking tot identificeerbare eigendom in de Inhoud die zinvol zou kunnen leiden tot de identiteit van of gevraagd zou kunnen worden door de eigenaar van dergelijke eigendom.

U erkent dat, ook al doen wij ons best om dit te voorkomen, wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het misbruik of oneigenlijk gebruik van enige Inhoud.

Wij behouden ons tevens het recht voor goedgekeurde Content die U uploadt te allen tijde te verwijderen indien wij van mening zijn dat deze onwettig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen, onfatsoenlijk, ontuchtig, suggestief, intimiderend, bedreigend, inbreuk makend op privacy- of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins verwerpelijk is, gebreken vertoont, van slechte kwaliteit is of inbreuk maakt op enig recht. Ernstige inbreuken op het auteursrecht, zoals het uploaden van inhoud die gevonden is op andere stockfotografie-sites, leiden tot de beëindiging van deze Voorwaarden, de beëindiging van uw lidmaatschap en alle andere beschikbare rechtsmiddelen.

Disclaimer. Er is geen redelijke manier voor ons om alle inhoud te controleren die wordt geüpload naar of geplaatst op de site, en wij zijn niet verplicht aan u of de andere gebruikers om de inhoud die u en andere gebruikers uploaden naar of plaatsen op de site te controleren, te bewerken of te beheersen. Dit betekent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige inhoud op de site en dat u ermee instemt geen vorderingen tegen ons in te stellen op grond van enige inhoud. Dit gezegd zijnde, kunnen wij op elk moment inhoud verwijderen, bewerken, screenen of blokkeren van de site (zonder u daarvan eerst op de hoogte te brengen) om welke reden dan ook, onder meer indien wij van mening zijn dat de inhoud in strijd is met deze voorwaarden of anderszins verwerpelijk is. Wanneer u de Site gebruikt, wordt u blootgesteld aan de Inhoud van andere gebruikers, waarvan sommige beledigend, onnauwkeurig of onfatsoenlijk kan zijn. Wij kunnen claims onderzoeken die beweren dat de Inhoud deze Voorwaarden schendt en in die gevallen zullen wij alleen beslissen welke acties wij ondernemen (indien van toepassing) met betrekking tot de Inhoud in kwestie.

Indemnification

U gaat ermee akkoord ons en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, contentleveranciers, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, externe informatieleveranciers en onafhankelijke contractanten te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en kosten) die voortvloeien uit of in verband staan met (i) uw toegang tot en gebruik van de content of de site; (ii) enige inhoud die u uploadt, plaatst, opslaat of anderszins verzendt op of via de Site; (iii) enige schending of vermeende schending door u (of iemand die namens u handelt) van enige van de Voorwaarden; (iv) uw schending van enige wet of regelgeving; of (v) uw schending van enige rechten van een ander, met inbegrip van enige intellectuele eigendomsrechten.

Disclaimer; Geen garanties

DE SITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT (ANDERE DAN DE INHOUD DIE DOOR U NAAR DE SITE IS GEÜPLOAD) DE INHOUD, WORDT VERSTREKT "ZOALS DEZE IS" EN "ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS" EN WIJ, ONZE FILIALEN, LEVERANCIERS EN/OF LICENTIEGEVERS EN HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, WERKNEMERS, INHOUDLEVERANCIERS, AGENTEN EN FILIALEN SLUITEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE UIT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. DE FUNCTIES BELICHAAMD OP OF IN DE INHOUD EN ANDERE ONDERDELEN VAN DE SITE ZIJN NIET GEGARANDEERD ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS TE ZIJN. U, NIET WIJ, BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INHOUD. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF DE INHOUD VRIJ ZIJN VAN INFECTIE DOOR VIRUSSEN OF IETS ANDERS DAT CONTAMINERENDE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN HEEFT. Wij doen redelijke inspanningen om de nauwkeurigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud te verzekeren, maar wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid of betrouwbaarheid ervan, met inbegrip van de nauwkeurigheid van enig trefwoord, bijschrift of titel bij de inhoud, of van enige metagegevens die bij de inhoud worden verstrekt.

Tenzij specifiek door Ons gegarandeerd, verlenen Wij geen enkel recht of geven Wij geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van namen, personen, handelsmerken, trade dress, logo's, geregistreerde, niet-geregistreerde of auteursrechtelijk beschermde audio, ontwerpen, kunstwerken of architectuur afgebeeld of opgenomen in de Inhoud. In dergelijke gevallen bent u als enige verantwoordelijk om te bepalen of er toestemming(en) is/zijn vereist in verband met uw voorgestelde gebruik van de Inhoud, en bent u als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke toestemming(en). U erkent dat in sommige rechtsgebieden wettelijke bescherming wordt geboden tegen het gebruik van iemands afbeelding, gelijkenis of eigendom voor commerciële doeleinden zonder dat deze persoon een verklaring van afstand heeft verstrekt. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle bedragen die verschuldigd kunnen zijn onder, en de naleving van alle andere voorwaarden van, alle toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten als gevolg van uw gebruik van de gelicentieerde inhoud.

Wij bieden ook een zoekfunctie binnen op de Site. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud of beschikbaarheid van informatie in onze zoekindex of directory. Wij wijzen ook elke verantwoordelijkheid af voor de volledigheid of nauwkeurigheid van een index of zoekresultaat.

In sommige staten van de VS en in het buitenland is de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of aansprakelijkheid voor bepaalde categorieën van schade niet toegestaan. Daarom is het mogelijk dat sommige of alle van de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn voor zover zij verboden zijn of vervangen worden door nationale of staatsbepalingen.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, ONZE RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, WERKNEMERS, CONTENT PROVIDERS, AGENTEN EN AFFILIATES, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE HANDELING, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE SITE, DE INHOUD OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN VERVAT IN OF TOEGANKELIJK VIA DE SITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF VOORTVLOEIEND UIT HET VERTROUWEN DOOR DE GEBRUIKER OP ENIGE INFORMATIE VERKREGEN VAN DE SITE, OF DIE HET GEVOLG ZIJN VAN FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, SCHRAPPING VAN BESTANDEN OF E-MAIL, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF TRANSMISSIE OF ENIGE TEKORTKOMING IN DE PRESTATIES, AL DAN NIET VOORTVLOEIEND UIT DADEN VAN GOD, COMMUNICATIESTORINGEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT DE SITE OF ONZE GEGEVENS, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN FREEIMAGES, HETZIJ IN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID, HETZIJ ACTIEF, PASSIEF OF GEÏMPUTEERD), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SITE OF INHOUD HOGER ZIJN DAN $100.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de staat New York, VS, van toepassing, zonder verwijzing naar zijn wetten met betrekking tot wetsconflicten. Elke claim, geschil of controverse met betrekking tot uw gebruik van de Site of de Inhoud zal worden beslecht door bindende, vertrouwelijke arbitrage door één arbiter, geselecteerd volgens de regels en procedures voor arbiterselectie onder de Expedited Procedures van JAMS in haar Comprehensive Arbitration Rules and Procedures ("JAMS") en zal worden uitgevoerd in New York. De uitspraak van de arbiter zal bindend zijn en kan als een vonnis worden uitgesproken in elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage in het kader van deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onder de Voorwaarden valt, hetzij via een arbitrageprocedure in groepsverband of anderszins. Niettegenstaande het voorgaande, in de mate dat u Onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van onze filialen en/of licentiegevers hebt geschonden of hebt gedreigd te schenden, kunnen wij een gerechtelijk bevel of andere gepaste maatregelen eisen voor elke bevoegde rechtbank.

Termination

Elk gebruik van de Site in strijd met deze Voorwaarden kan leiden tot, onder andere, beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken. Niettegenstaande deze voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw account te beëindigen en/of uw gebruik van de Site te blokkeren. Wij kunnen de Site te allen tijde bijwerken, wijzigen of stopzetten zonder u daarvan in kennis te stellen.

Wijzigingen in voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de voorwaarden in de Voorwaarden of enig beleid of richtlijn van de Site te wijzigen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij de "laatst bijgewerkt"-datum bovenaan de Voorwaarden herzien. Alle wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van dergelijke wijzigingen op de Site. Uw voortgezet gebruik van de Site na het plaatsen van de wijzigingen houdt in dat u de bijgewerkte Voorwaarden aanvaardt. Wij raden u aan de Voorwaarden door te nemen wanneer u de Site bezoekt

Diverse bepalingen

Gehele overeenkomst. Deze voorwaarden, met inbegrip van het privacybeleid, de licentieovereenkomst en alle andere beleidsregels die in deze voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de site en de inhoud.

Wijziging en verklaring van afstand. Met uitzondering van Ons recht om deze Voorwaarden bij te werken, kunnen deze Voorwaarden alleen worden gewijzigd door een schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide partijen of elektronisch uitgegeven door Ons en aanvaard door u. Geen actie van een van beide partijen, anders dan een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand ondertekend door Ons, kan worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden onaangetast en onverminderd van kracht. Dergelijke Voorwaarden dienen enkel te worden herzien in de mate die nodig is om ze afdwingbaar te maken.

Opdracht. Het is u niet toegestaan deze Voorwaarden, of uw rechten op de Inhoud, toe te wijzen of over te dragen aan een andere persoon of onderneming zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, met inbegrip van een overdracht die u wenst te doen in verband met een bedrijfsovername. Wij kunnen deze Voorwaarden overdragen zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming

Toestemming voor elektronische communicatie. U stemt toe om elektronische mededelingen van ons te ontvangen zoals beschreven in ons Privacybeleid. Wij kunnen kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere mededelingen elektronisch aan u sturen.

Doneer nu knop. U kunt donateur ("Donateur") worden door een donatie toe te zeggen aan een donateur fotografie door gebruik te maken van de "Doneer Nu" knop op de Site. U erkent en gaat ermee akkoord dat u niet verplicht bent om Donateur te worden of om een donatie toe te zeggen en dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw beslissing om Donateur te worden. U begrijpt dat uw bijdrage wordt gedaan aan de fotograaf van de donateur en dat alle donaties worden beheerd en anderszins verwerkt door PayPal, die exclusieve wettelijke controle heeft over alle donaties. Indien u een donatie toezegt, dient u op het moment van de toezegging waarheidsgetrouwe, accurate, geldige en actuele creditcard- of andere betalingsinformatie te verstrekken. U gaat ermee akkoord dat alle donaties definitief zijn.

Vragen en contactinformatie

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over de Site of de Voorwaarden.

© 2021 FREEIMAGES.com. All rights reserved. Terms and Conditions of Use.