GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: November 2021

LEES DIT ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG. DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD, PRODUCT, SERVICE OF FUNCTIE BESCHIKBAAR VIA DE WEBSITE (GEZAMENLIJK, DE "SITE", "ONS", "WIJ" of "ONZE"), ERKEN JE DAT JE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ALLE VOORWAARDEN, BELEID EN RICHTLIJNEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN, INCLUSIEF ONS PRIVACYBELEID EN LICENTIEOVEREENKOMST, ALSOOK ENIGE AANVULLENDE VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN DIE WORDEN GEPRESENTEERD MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE INHOUD OF EEN SPECIFIEK PRODUCT, SERVICE OF FUNCTIE (GEZAMENLIJK, DE "VOORWAARDEN"). ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG JE DE SITE OF INHOUD NIET GEBRUIKEN.

Eigendom van de Site en de inhoud ervan

De Site is eigendom van en wordt beheerd door freeimages.com ("Freeimages"). Alle inhoud die op de Site wordt getoond of weergegeven, inclusief zaken zoals tekst, afbeeldingen, gegevens, ontwerpen, compilaties van fotoafbeeldingen en de selectie en rangschikking van het materiaal (de "Inhoud") die wij aanbieden, is beschermd door auteursrechten, handelskleding, morele rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot de bescherming van intellectueel eigendom. Freeimages, zijn filialen en/of zijn licentiegevers bezitten bepaalde inhoud die in de Site staat en je mag de inhoud niet gebruiken, behalve zoals specifiek toegestaan onder deze Voorwaarden.

Alle inhoud die beschikbaar is om te downloaden op de Site MAG GRATIS WORDEN GEBRUIKT voor persoonlijke en/of commerciële doeleinden, met inachtneming van eventuele beperkingen die zijn vermeld in de Voorwaarden, inclusief eventuele vereisten die aan je worden meegedeeld op het moment van downloaden. Tenzij anders vermeld, hoef je dat niet te doen, maar het wordt gewaardeerd als je de fotograaf of eigenaar van de inhoud en Freeimages crediteert, zoals gepast in overeenstemming met de Licentieovereenkomst.

Verboden gebruik

Door de Site te gebruiken, ga je ermee akkoord om het volgende niet te doen:

 1. (a) enige of alle delen van de Site of de Inhoud downloaden, kopiëren of opnieuw verzenden zonder, of in strijd met (indien van toepassing), een schriftelijke licentie of overeenkomst met ons;
 2. (b) enige vorm van datamining, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens gebruiken;
 3. (c) de Site of de Inhoud manipuleren of anderszins weergeven door middel van framing of vergelijkbare navigatietechnologie;
 4. (d) je registreren, abonneren, uitschrijven of proberen dit namens een andere partij te doen voor een Site-product of -dienst, tenzij je uitdrukkelijk door hen gemachtigd bent om dit te doen;
 5. (e) de Site of de Inhoud reverse-engineeren, wijzigen of aanpassen;
 6. (f) beveiligingsgerelateerde functies van de Site of enig systeembronnen, diensten of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de Site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren;
 7. (g) de Site of de Inhoud verkopen, licentiëren, verhuren of op enige andere manier commercialiseren zonder onze specifieke schriftelijke toestemming, of met betrekking tot de Inhoud, zonder deze aanzienlijk of betekenisvol bij te werken, aan te passen of anderszins nieuwe creatieve elementen in de Inhoud op te nemen, voorbij eenvoudige bewerkingen, formaataanpassingen of andere minimale wijzigingen (bijvoorbeeld ongewijzigde kopieën van foto's, video's of andere inhoud verkopen), inclusief het verkopen van de Inhoud als afdrukken of afgedrukt op fysieke goederen;
 8. (h) de Site of de Inhoud voor enig illegaal doel gebruiken of in strijd met enige wetten of voorschriften,
 9. (i) inbreuk maken op of anderen aanmoedigen om inbreuk te maken op de rechten van derden, inclusief inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of onrechtmatige toe-eigening van intellectueel eigendom;
 10. (j) de Site of de Inhoud op enigerlei wijze gebruiken anders dan voor het beoogde doel;
 11. (k) de Site gebruiken voor de opslag, publicatie en/of verzending van "junkmails", kettingbrieven, ongevraagde bulk-e-mails, etc., of voor enig ander doel ("spam");
 12. (l) gegevens verzenden of opslaan op een Site-datasdrager die van nature (bijv. virussen), grootte of reproductie (bijv. spamming) bedoeld is om het bestaan of de werking van de Site en het Site-datnetwerk te schaden of in gevaar te brengen;
 13. (m) persoonlijke informatie verzamelen, opslaan of gebruiken, inclusief namen en profielen van andere gebruikers; en/of
 14. (n) Inhoud van de Site gebruiken of compileren om een vergelijkbare of concurrerende dienst als de Site te repliceren of de Inhoud bij te dragen aan een bestaande vergelijkbare of concurrerende dienst.

Een dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met de van toepassing zijnde wetten, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht en het merkenrecht, de wetten met betrekking tot privacy en publiciteit, en toepasselijke communicatievoorschriften en -wetten. Je verklaart en garandeert dat je je zult houden aan alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot het internet, gegevens, e-mail, privacy en de overdracht van technische gegevens die zijn geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waarin je verblijft.

Handelsmerken

Alle logo's van de Site en alle andere product- of dienstnamen of slogans die op de Site worden vermeld, zijn handelsmerken van Freeimages, zijn gelieerde ondernemingen, leveranciers en/of licentiegevers, en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de betreffende handelsmerkhouder. Je mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken waarin "Freeimages" of een andere naam, handelsmerk of product- of dienstnaam van Freeimages of een van de Site is verwerkt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Bovendien is de uitstraling van de Site, inclusief alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, het dienstmerk, handelsmerk en/of handelskleding van Freeimages, zijn gelieerde ondernemingen, leveranciers en/of licentiegevers en mag niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of -logo's die op de Site worden vermeld, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzing naar enige producten, diensten, processen of andere informatie, door handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins, impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door ons.

Links

Je mag de Site of enig logo's of andere afbeeldingen die op de Site staan niet gebruiken om te linken naar de Site zonder onze schriftelijke toestemming. Ook mag je geen enkel Freeimages-logo of andere eigen informatie inlijsten zonder onze schriftelijke toestemming.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, inhoud, aard of betrouwbaarheid van websites van derden die je mogelijk via de Site bezoekt, of websites die naar de Site linken. We beheren deze sites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, en we zijn niet verantwoordelijk voor wat er op die gelinkte sites staat of voor enige link opgenomen in een gelinkte site, noch voor eventuele beoordelingen, wijzigingen of updates op die sites. We bieden links alleen voor jouw gemak, en daarmee zeggen we niet dat er een enkele affiniteit, goedkeuring of overname door ons is van een site of informatie daarop. Wanneer je de Site verlaat, zijn onze voorwaarden en beleid niet langer van toepassing totdat je terugkeert.

Beleid voor schending van auteursrechten

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") (17 U.S.C. §512, zoals gewijzigd) en andere toepasselijke wetten, hebben we een beleid aangenomen om, onder passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, accounthouders die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Site of een derde partij, te beëindigen.

Als je van mening bent dat iets op de Site inbreuk maakt op een auteursrecht dat je bezit of beheert, kun je een melding indienen bij onze aangewezen agent:

 1. Auteursrechtenagent
 2. FREEIMAGES.COM
 3. Almirante Harwood 6169
 4. Montevideo, Uruguay
 5. E-mail: hello@freeimages.com

Privacybeleid

We zijn toegewijd aan het beschermen van je privacy. Lees alsjeblieft onze privacy policy hier (het “Privacybeleid”). Het Privacybeleid wordt hierbij van kracht bij verwijzing naar deze Voorwaarden.

Licentieovereenkomst

Alle inhoud is gratis beschikbaar voor jou om te downloaden op de Site en te gebruiken in overeenstemming met, en onderhevig aan, de Licentieovereenkomst, die hier te vinden is en bij verwijzing in deze Voorwaarden is opgenomen.

Let op dat de Licentie die aan jou wordt verleend, niet het recht omvat om te gebruiken:

 1. Handelsmerken, logo's of merken die in de Inhoud voorkomen;
 2. Afbeeldingen van personen als ze herkenbaar zijn in de Inhoud; of
 3. Kunstwerken of auteursrechten die in de Inhoud voorkomen.

Mogelijk heb je toestemming nodig van een derde partij (bijv. eigenaar van een merk, identificeerbare persoon of auteur/rechthebbende van een auteursrechtelijk werk afgebeeld in de Inhoud), afhankelijk van hoe je de Inhoud wilt gebruiken.

Registratiegegevens en accountbeveiliging

Je hebt de mogelijkheid om een gebruikersaccount aan te maken op de Site, zodat je gebruik kunt maken van de verschillende functies die We aanbieden. Het openen van een gebruikersaccount kan alleen plaatsvinden met akkoord van deze Voorwaarden.

Wanneer je de Site gebruikt, stem je ermee in: (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over jezelf te verstrekken zoals mogelijk wordt gevraagd in enige registratieformulieren op de Site ("Registratiegegevens"); (b) de Registratiegegevens en alle andere informatie die je aan Ons verstrekt, nauwkeurig, actueel en volledig te houden en tijdig bij te werken; (c) de beveiliging van je wachtwoord en identificatie te handhaven; (d) Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van je account of enige andere schending van de beveiliging; (e) alle verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account, inclusief, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke belastingen en eventuele toepasselijke vergoedingen van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, creditcardkosten, buitenlandse valutakosten en grensoverschrijdende kosten); en (f) alle risico's van ongeoorloofde toegang tot de Registratiegegevens en alle andere informatie die je aan Ons verstrekt, te aanvaarden.

Inhoud uploaden

Je kunt je eigen Inhoud op de Site uploaden, en Wij zullen deze uploads screenen om te zien of ze geschikt zijn voor distributie.

Wanneer je Inhoud naar de Site uploadt, verleen je Ons en onze gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke Inhoud overal ter wereld in enig medium te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te maken, te verspreiden, uit te voeren, weer te geven, op te slaan, te archiveren en anderszins te gebruiken. Je verleent Ons en onze gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders het recht om de naam die je indient in verband met dergelijke Inhoud te gebruiken, als We dat kiezen.

Je geeft Ons toestemming om jouw Inhoud GRATIS namens jou te licenseren aan derden. We zullen Jouw Inhoud niet licenseren voor gebruik dat lasterlijk, pornografisch of anderszins illegaal is. We zullen Jouw Inhoud onder geen enkele omstandigheid verkopen en ze niet buiten de Site verspreiden.

Je erkent dat je onder geen enkele omstandigheid geld of enige andere vergoeding van Ons of degenen die Jouw Inhoud gebruiken kunt eisen voor het gebruik van dergelijke Inhoud. Je erkent ook dat Jouw Inhoud voor promotionele doeleinden voor de Site of jouw galerij op de Site kan worden gebruikt.

Verder erken je dat We het uploaden van Inhoud die inbreuk maakt op auteursrechten, eigendomsrechten, handelsmerken of enig ander toepasselijk recht niet toestaan.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor de Inhoud die je uploadt. Door Inhoud te uploaden, verklaar je en garandeer je dat je alle eigendomsrechten bezit of de geautoriseerde vertegenwoordiger bent van de toepasselijke auteursrechtelijk eigenaar(s) van dergelijke Inhoud, inclusief auteursrecht, met volledige bevoegdheid om de rechten zoals beoogd in deze Voorwaarden te verlenen. Je verklaart en garandeert dat de Inhoud die je plaatst, uploadt, verzendt, verspreidt, opslaat, creëert of anderszins publiceert via de Site: (a) niet onwettig, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen, onfatsoenlijk, obsceen, aanstootgevend, beledigend, ontstekend, frauduleus of anderszins laakbaar is; zou een misdrijf vormen, aanmoedigen of instructies verschaffen voor een crimineel misdrijf, de rechten van een partij schenden, of anderszins aansprakelijkheid creëren of in strijd zijn met enige lokale, staats-, nationale of internationale wet, inclusief, maar niet beperkt tot, de regels van de U.S. Securities and Exchange Commission of enige regels van een effectenbeurs zoals de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ; (b) geheel of gedeeltelijk privé-informatie van een derde partij bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, Social Security-nummers en creditcardnummers; (c) virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden bevat; (d) aanstootgevend is of enige andere persoon beperkt of belemmert in het gebruik of genot van de Site, of die nadelige gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de bronnen ervan voor andere gebruikers, of die ons of onze gebruikers kan blootstellen aan enige vorm van schade of aansprakelijkheid.

Je stemt er ook mee in dat je indien nodig een geldige en bindende model release hebt verkregen van alle vereiste partijen die de gebruiksmogelijkheden voor dergelijke Inhoud zoals beoogd in deze Voorwaarden zullen toestaan, en dat je de originele release bewaart en op verzoek een kopie aan Ons verstrekt. Je garandeert ook dat je, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, ook een geldige en bindende release hebt verkregen met betrekking tot identificeerbaar eigendom in de Inhoud die redelijkerwijs kan leiden tot de identiteit van of vereist is door de eigenaar van dergelijk eigendom.

Je erkent dat, hoewel We ons best doen om dit te voorkomen, We niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het verkeerde gebruik of misbruik van enige Inhoud.

We behouden ons ook het recht voor om op elk moment alle goedgekeurde Inhoud die je uploadt te verwijderen als we van mening zijn dat deze onwettig, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen, onfatsoenlijk, obsceen, aanstootgevend, ontstekend, frauduleus of anderszins laakbaar is, defect is, van slechte kwaliteit is of inbreuk maakt op enige rechten. Ernstige inbreuk op het auteursrecht, zoals het uploaden van Inhoud die te vinden is op andere stockfotografiesites, leidt tot beëindiging van deze Voorwaarden, beëindiging van je lidmaatschap en alle andere beschikbare middelen.

Disclaimer. There is no reasonable way for us to monitor all of the Content that gets uploaded to or posted on the Site, and We are under no obligation to you or the other users to monitor, edit, or control the Content that you and other users upload or post to the Site. This means that we are not responsible for any Content on the Site and you agree not to make any claims against us on account of any Content. That said, we may at any time remove, edit, screen, or block any Content from the Site (without notifying you first) for any reason, including if we think the Content violates these Terms or is otherwise objectionable. When you use the Site, you will be exposed to the Content of other users, some of which may be offensive, inaccurate, or indecent. We may investigate claims alleging that Content violates these Terms and, in those cases, we alone will decide what actions to take (if any) regarding the Content in question.

Indemnification

Je stemt ermee in om Ons en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, licentiegevers, contentleveranciers, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, externe informatieproviders en onafhankelijke contractanten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenkosten en kosten) voortvloeiend uit of in verband met (i) jouw toegang en gebruik van de Inhoud of de Site; (ii) enige inhoud die je uploadt, plaatst, opslaat of anderszins verzendt via de Site; (iii) enige schending of vermeende schending door jou (of iemand die namens jou handelt) van een van de Voorwaarden; (iv) jouw schending van enige wet of regelgeving; of (v) jouw schending van de rechten van een ander, inclusief enige intellectuele eigendomsrechten.

Disclaimer; Geen garanties

DE SITE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, (MET UITZONDERING VAN DE INHOUD DIE DOOR JOU NAAR DE SITE IS GEÜPLOAD) DE INHOUD, WORDT "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" AANGEBODEN EN WIJ, ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN, LEVERANCIERS EN/OF LICENTIEGEVERS EN HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, WERKNEMERS, CONTENTLEVERANCIERS, AGENTEN EN GELIEERDEN WIJZEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ELKE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. DE FUNCTIES DIE ZIJN GEËMBODIEERD IN OF IN DE INHOUD EN ANDERE ONDERDELEN VAN DE SITE WORDEN NIET GEGARANDEERD OM ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS TE ZIJN. JIJ, EN NIET WIJ, BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDS-, HERSTEL- OF CORRECTIEWERKZAAMHEDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INHOUD. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE SITE OF DE INHOUD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE ELEMENTEN DIE BESMETTENDE OF VERNIETIGENDE EIGENSCHAPPEN HEBBEN. We doen redelijke inspanningen om de nauwkeurigheid, correctheid en betrouwbaarheid van de Inhoud te waarborgen, maar We doen geen uitspraken of garanties over de nauwkeurigheid, correctheid of betrouwbaarheid ervan, inclusief de nauwkeurigheid van eventuele trefwoorden, bijschriften of titels van de Inhoud, of van enige metadata die bij de Inhoud wordt geleverd.

Tenzij specifiek gewaarborgd door Ons, verlenen Wij geen enkel recht of maken Wij geen garantie met betrekking tot het gebruik van namen, personen, handelsmerken, handelskleding, logo's, geregistreerde, niet-geregistreerde of auteursrechtelijk beschermde audio, ontwerpen, kunstwerken of architectuur die worden afgebeeld of opgenomen in de Inhoud. In dergelijke gevallen ben je als enige verantwoordelijk voor het bepalen of release(s) vereist zijn met betrekking tot jouw voorgestelde gebruik van de Inhoud, en ben je als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke release(s). Je erkent dat sommige rechtsgebieden juridische bescherming bieden tegen het commerciële gebruik van de afbeelding, gelijkenis of eigendom van een persoon wanneer zij geen release hebben verstrekt. Je bent ook als enige verantwoordelijk voor de betaling van eventuele bedragen die verschuldigd kunnen zijn onder, en de naleving van enige andere voorwaarden van, enige toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten als gevolg van jouw gebruik van de gelicentieerde inhoud.

We bieden ook een zoekfunctie op de Site aan. We wijzen expliciet elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud of beschikbaarheid van informatie die is opgenomen in onze zoekindex of directory. We wijzen ook elke verantwoordelijkheid af voor de volledigheid of nauwkeurigheid van enige directory of zoekresultaat.

Sommige Amerikaanse staten en buitenlandse landen staan niet toe dat de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of aansprakelijkheid voor bepaalde categorieën schade. Daarom zijn sommige of alle bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op jou, voor zover ze verboden zijn of worden vervangen door staats- of nationale bepalingen.

Beperking van aansprakelijkheid

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN ZIJN WIJ, ONZE RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, WERKNEMERS, CONTENTLEVERANCIERS, AGENTEN EN GELIEERDEN AANSPRAKELIJK JEGENS JOU OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF ANDERE SOORT SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS, ONGEACHT OF HET EEN VORDERING IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS BETREFT, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE, DE INHOUD OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN DAT ZICH IN OF VIA DE SITE BEVINDT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF VOORTVLOEIEND UIT HET VERTROUWEN VAN DE GEBRUIKER OP ENIGE INFORMATIE DIE VAN DE SITE IS VERKREGEN, OF DIE HET GEVOLG IS VAN FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, HET VERWIJDEREN VAN BESTANDEN OF E-MAIL, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF OVERDRACHT OF ENIGE ANDERE VERZUIM VAN PRESTATIES, ONGEACHT OF DEZE HET RESULTAAT ZIJN VAN HANDELINGEN VAN GOD, COMMUNICATIESTORINGEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT DE SITE OF ONZE GEGEVENS, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN FREEIMAGES, IN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID, ACTIEF, PASSIEF OF IMPUTATIEF), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, STRENGE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF BETREKKING HEBBEND OP HET GEBRUIK VAN DE SITE OF INHOUD, $100 OVERSCHRIJDEN.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden vallen onder de wetten van de staat New York, VS, zonder verwijzing naar de regels betreffende conflicten van wetten. Elke claim, geschil of controversie met betrekking tot jouw gebruik van de Site of de Inhoud zal worden opgelost door bindende, vertrouwelijke arbitrage door een enkele arbiter geselecteerd met behulp van de regels en procedures voor de selectie van arbiters onder de JAMS' Expedited Procedures in haar Comprehensive Arbitration Rules and Procedures ("JAMS") en zal worden gehouden in New York. Het besluit van de arbiter is bindend en kan als een vonnis worden ingevoerd in elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen arbitrage onder deze overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage die een andere partij betreft die onderhevig is aan de voorwaarden, hetzij via collectieve arbitrageprocedures of anderszins. Niettegenstaande het voorgaande kunnen we, in geval van schending of dreigende schending van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van onze gelieerden en/of licentiegevers, de vereiste voorlopige voorzieningen of andere passende juridische stappen vragen voor elke rechtbank met bevoegdheid.

Beëindiging

Elk gebruik van de Site in strijd met deze voorwaarden kan leiden tot onder andere beëindiging of schorsing van jouw rechten om de Site te gebruiken. Onverminderd een van deze voorwaarden behouden we ons het recht voor, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, jouw account te beëindigen en/of jouw gebruik van de Site te blokkeren. We kunnen de Site op elk moment zonder kennisgeving aan jou bijwerken, wijzigen of stopzetten.

Wijzigingen in de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken een van de bepalingen en voorwaarden in de voorwaarden of een beleid of richtlijn van de Site te wijzigen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen, zullen we de "laatst bijgewerkt" datum bovenaan de voorwaarden aanpassen. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat we dergelijke wijzigingen op de Site hebben geplaatst. Jouw voortgezette gebruik van de Site na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat je de bijgewerkte voorwaarden accepteert. We moedigen je aan om de voorwaarden te herzien telkens wanneer je de Site bezoekt.

Overige bepalingen

Volledige overeenkomst Deze voorwaarden, inclusief het privacybeleid, de licentieovereenkomst en alle andere beleidsregels die in deze voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot jouw gebruik van de Site en de Inhoud.

Wijziging en Afstand. Met uitzondering van Ons recht om deze Voorwaarden bij te werken, kunnen deze Voorwaarden alleen worden gewijzigd door een schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide partijen of elektronisch uitgegeven door Ons en aanvaard door u. Geen actie van een van beide partijen, anders dan een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand ondertekend door Ons, kan worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid. Als een of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar worden bevonden, wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet beïnvloed en blijven ze volledig van kracht. Dergelijke bepalingen moeten alleen worden herzien voor zover nodig om ze afdwingbaar te maken.

Overdracht. Je mag deze Voorwaarden of jouw rechten met betrekking tot de Inhoud niet toewijzen of overdragen aan een andere persoon of bedrijf zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, inclusief elke overdracht die je wilt doen in verband met een bedrijfsovername. Wij kunnen deze Voorwaarden overdragen zonder kennisgeving of toestemming.

Toestemming voor elektronische communicatie. Je stemt ermee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen, zoals beschreven in ons Privacybeleid. We kunnen alle kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere communicatie elektronisch naar jou sturen.

Doneer nu-knop. Je kunt een donateur ("Donor") worden door een donatie toe te zeggen aan een bijdragende fotograaf door gebruik te maken van de "Doneer nu" -knop op de Site. Je erkent en stemt ermee in dat je niet verplicht bent om een Donor te worden of een donatie toe te zeggen en dat je als enige verantwoordelijk bent voor een beslissing om een Donor te worden. Je begrijpt dat jouw bijdrage wordt gedaan aan de bijdragende fotograaf en dat alle donaties worden beheerd en anderszins worden verwerkt door PayPal, die exclusieve juridische controle heeft over alle donaties. In het geval dat je een donatie toezegt, moet je op het moment van de toezegging eerlijke, nauwkeurige, geldige en actuele creditcard- of andere betalingsinformatie verstrekken. Je stemt ermee in dat alle donaties definitief zijn.

Vragen en contactgegevens

Neem contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt over de Site of de Voorwaarden.

© 2021 FREEIMAGES.com. All rights reserved. Terms and Conditions of Use.