WARUNKI KORZYSTANIA

Ostatnia aktualizacja: Listopad 2021 r

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE. DOSTĘPUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI, PRODUKTU,USŁUGI LUB FUNKCJI DOSTĘPNEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY, (ŁĄCZNIE"STRONA", "NAS","WE" lub"NASZA"), UŻYTKOWNIK UŚWIADAMIA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZE WARUNKI, WSZYSTKIE WARUNKI, POLITYKI I WYTYCZNE WŁĄCZONE PRZEZ ODNIESIENIE, W TYM NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I UMOWĘ LICENCYJNĄ, A TAKŻE WSZELKIE DODATKOWE WARUNKI LUB OGRANICZENIA PRZEDSTAWIONE W ODNIESIENIU DO KONKRETNEJ ZAWARTOŚCI LUB KONKRETNEGO PRODUKTU, USŁUGI LUB FUNKCJI (ŁĄCZNIE ZWANE"WARUNKAMI"). JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z TYMI WARUNKAMI, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z WITRYNY ANI TREŚCI.

Własność witryny i jej zawartości

Strona jest własnością i jest zarządzana przez freeimages.com ("Freeimages"). Wszystkie treści zawarte lub wyświetlane na Stronie, w tym takie rzeczy jak tekst, grafika, dane, projekty, kompilacja zdjęć oraz wybór i rozmieszczenie materiałów ("Treść"), które dostarczamy, są chronione prawem autorskim, szatą handlową, prawami moralnymi, znakami towarowymi i innymi prawami związanymi z ochroną własności intelektualnej. Freeimages, jej filie i/lub jej licencjodawcy są właścicielami niektórych Treści zawartych na Stronie i nie możesz korzystać z tych Treści z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach

Wszystkie Treści udostępnione do pobrania na Stronie mogą być wykorzystywane za darmo do celów osobistych i/lub komercyjnych, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń przewidzianych w Warunkach, w tym wszelkich wymagań podanych do wiadomości użytkownika w momencie pobierania. O ile nie określono inaczej, nie jest to konieczne, ale byłoby mile widziane, gdybyś podał nazwisko fotografa lub właściciela Treści i Freeimages, odpowiednio do Umowy Licencyjnej.

Zabronione zastosowania

Korzystając z Witryny, użytkownik zobowiązuje się nie robić żadnej z poniższych rzeczy:

 1. (a) pobierania, kopiowania lub ponownego przekazywania jakiejkolwiek lub całej Witryny lub jej zawartości bez lub z naruszeniem (odpowiednio) pisemnej licencji lub umowy z nami;
 2. (b) korzystać z jakichkolwiek metod eksploracji danych, robotów lub podobnych metod zbierania lub ekstrakcji danych;
 3. (c) manipulować lub w inny sposób wyświetlać Witryny lub Treści za pomocą framingu lub podobnej technologii nawigacyjnej;
 4. (d) rejestrować, subskrybować, wypisywać się lub podejmować takich prób w imieniu jakiejkolwiek strony w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu lub usługi Strony, jeśli nie jest się do tego wyraźnie upoważnionym przez tę stronę;
 5. (e) odtwarzać, zmieniać lub modyfikować jakiejkolwiek części Strony lub Treści;
 6. (f) obchodzenia, wyłączania lub innego zakłócania funkcji związanych z bezpieczeństwem Witryny lub jakichkolwiek zasobów systemowych, usług lub sieci połączonych z Witryną lub dostępnych za jej pośrednictwem;
 7. (g) sprzedawać, licencjonować, dzierżawić lub w jakikolwiek sposób komercjalizować Witryny lub Treści bez naszej pisemnej zgody, lub w odniesieniu do Treści, bez uprzedniego znacznego lub istotnego uaktualnienia, modyfikacji lub innego włączenia nowych elementów twórczych do Treści poza prostymi retuszami, zmianą rozmiaru lub innymi minimalnymi zmianami (np. sprzedaż niezmienionych kopii zdjęć, filmów lub innych treści), w tym sprzedaż Treści w formie wydruków lub nadruków na towarach fizycznych;
 8. (h) wykorzystywania Strony lub Treści do celów niezgodnych z prawem lub naruszających jakiekolwiek przepisy prawa,
 9. (i) naruszać lub zachęcać innych do naruszania praw osób trzecich, w tym naruszania lub przywłaszczania praw własności intelektualnej;
 10. (j) korzystania z Witryny lub Treści w sposób inny niż zgodny z ich przeznaczeniem;
 11. (k) korzystania z Witryny w celu przechowywania, publikowania i/lub przesyłania "wiadomości-śmieci", łańcuszków, niezamówionych masowych wiadomości e-mail itp. lub w jakimkolwiek innym celu ("spamowanie");
 12. (l) wysyłania jakichkolwiek danych lub przechowywania na nośniku danych Witryny, które ze względu na swój charakter (np. wirusy), rozmiar lub powielanie (np. spam), mają na celu osłabienie lub zagrożenie istnienia lub działania Witryny i sieci danych Witryny;
 13. (m) zbierania, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych osobowych, w tym nazw i profili członków, dotyczących innych użytkowników; i/lub
 14. (n) wykorzystywania lub kompilowania jakichkolwiek Treści z Witryny w celu odtworzenia podobnej lub konkurencyjnej usługi do Witryny lub wniesienia Treści do istniejącej podobnej lub konkurencyjnej usługi.

Takie nieautoryzowane użycie może również naruszać obowiązujące prawa, w tym bez ograniczeń prawa autorskie i prawa dotyczące znaków towarowych, prawa dotyczące prywatności i reklamy oraz obowiązujące przepisy i statuty dotyczące komunikacji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym, bez ograniczeń, przepisów dotyczących Internetu, danych, poczty elektronicznej, prywatności oraz przekazywania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym mieszka.

Znaki towarowe

Wszelkie logo Strony i wszelkie inne nazwy produktów lub usług lub slogany zawarte na Stronie są znakami towarowymi Freeimages, jej spółek zależnych, dostawców i/lub licencjodawców i nie mogą być kopiowane, naśladowane lub wykorzystywane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody odpowiedniego właściciela znaku towarowego. Nie wolno używać metatagów lub innych "ukrytych tekstów" wykorzystujących "Freeimages" lub inną nazwę, znak towarowy lub nazwę produktu lub usługi Freeimages lub jakiejkolwiek Strony bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto, wygląd i styl Strony, w tym wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki, ikony przycisków i skrypty, są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub znakami handlowymi firmy Freeimages jej spółek zależnych, dostawców i / lub licencjodawców i nie mogą być kopiowane, naśladowane lub wykorzystywane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie inne znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy firm lub loga wymienione na Stronie są własnością ich właścicieli. Odniesienie do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji, przez nazwę handlową, znak towarowy, producenta, dostawcę lub w inny sposób nie stanowi ani nie implikuje poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez nas.

Links

Nie możesz wykorzystywać Strony lub jakichkolwiek logo lub innych grafik umieszczonych na Stronie do umieszczania linków do Strony bez naszej pisemnej zgody. Nie można również umieszczać w ramkach żadnego logo Freeimages lub innych informacji zastrzeżonych, bez naszej pisemnej zgody.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakość, zawartość, charakter lub wiarygodność stron internetowych osób trzecich, do których można uzyskać dostęp z Witryny lub stron internetowych zawierających odnośniki do Witryny. Nie kontrolujemy tych witryn ani ich zawartości i nie ponosimy odpowiedzialności za to, co znajduje się w tych witrynach lub w jakimkolwiek łączu zawartym w witrynie, do której prowadzą łącza, ani za żadne przeglądy, zmiany lub aktualizacje tych witryn. Linki podajemy tylko dla wygody użytkownika, a robiąc to, nie mówimy, że istnieje jakakolwiek afiliacja, poparcie lub przyjęcie przez nas jakiejkolwiek strony lub informacji na nich zawartych. Gdy użytkownik opuszcza Stronę, nasze warunki i zasady nie obowiązują do momentu powrotu.

Polityka dotycząca naruszeń praw autorskich

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") (17 U.S.C. §512, z późniejszymi zmianami) i innymi obowiązującymi przepisami, przyjęliśmy politykę rozwiązywania, w odpowiednich okolicznościach i według naszego wyłącznego uznania, kont posiadaczy, którzy naruszają prawa własności intelektualnej Strony lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Jeśli uważasz, że cokolwiek na Stronie narusza prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, możesz złożyć zawiadomienie do naszego wyznaczonego agenta:

 1. Agent ds. praw autorskich
 2. FREEIMAGES.COM
 3. Almirante Harwood 6169
 4. Montevideo, Uruguay
 5. E-mail: hello@freeimages.com

Polityka prywatności

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności tutaj ("Polityka prywatności"). Polityka Prywatności jest włączona przez odniesienie do niniejszych Warunków.

Umowa licencyjna

Wszystkie Treści są udostępniane do pobrania na Stronie bez opłat do użytku zgodnie z Umową Licencyjną, która znajduje się tutaj i jest włączona przez odniesienie do niniejszych Warunków.

Należy pamiętać, że udzielona Licencja nie obejmuje prawa do korzystania:

 1. Znaki towarowe, logo lub marki, które pojawiają się w Treściach;
 2. Wizerunki osób, jeśli są one rozpoznawalne w Treściach; lub
 3. Dzieła sztuki lub autorstwa, które pojawiają się w Treściach.

W zależności od tego, w jaki sposób chcesz wykorzystać Treści, możesz potrzebować pozwolenia lub zgody osoby trzeciej (np. właściciela marki, osoby możliwej do zidentyfikowania lub autora/posiadacza praw autorskich do utworu przedstawionego w Treściach).

Dane rejestracyjne i bezpieczeństwo konta

Użytkownik ma możliwość utworzenia konta użytkownika na Stronie, aby móc korzystać z różnych funkcji, które oferujemy. Założenie konta użytkownika może nastąpić tylko po zaakceptowaniu niniejszych Warunków.

Podczas korzystania z Witryny Użytkownik zobowiązuje się do: (a) dostarczenia dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie, jakie mogą być wymagane przez wszelkie formularze rejestracyjne na Stronie ("Dane rejestracyjne"); (b) utrzymywania i niezwłocznego aktualizowania Danych rejestracyjnych, a także wszelkich innych informacji, które nam dostarczasz, aby były one dokładne, aktualne i kompletne; (c) utrzymywania bezpieczeństwa swojego hasła i identyfikacji; (d) niezwłocznego powiadamiania nas o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa; (e) przyjąć całą odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach konta użytkownika, w tym między innymi za wszelkie obowiązujące podatki i wszelkie stosowne opłaty pobierane przez osoby trzecie (w tym między innymi opłaty za korzystanie z kart kredytowych, opłaty za wymianę walut i opłaty transgraniczne); oraz (f) przyjąć wszelkie ryzyko związane z nieuprawnionym dostępem do Danych rejestracyjnych i wszelkich innych informacji przekazywanych nam przez użytkownika.

Przesyłanie treści

Użytkownik może zamieszczać na Stronie własne Treści, a my sprawdzimy, czy nadają się one do rozpowszechniania.

Umieszczając Treść w Witrynie, użytkownik udziela nam i naszym filiom niewyłącznego, wolnego od tantiem, bezterminowego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, dystrybucji, wykonywania, wyświetlania, przechowywania, archiwizowania i innego wykorzystywania takiej Treści na całym świecie w dowolnych mediach. Użytkownik przyznaje nam i jego podmiotom stowarzyszonym oraz sublicencjobiorcom prawo do używania nazwy, którą przesyła w związku z taką Treścią, jeśli podejmiemy taką decyzję.

Użytkownik upoważnia nas do bycia jego niewyłącznym agentem, który udziela licencji na jego Treść ZA DARMO osobom trzecim. Nie będziemy udzielać licencji na Treści Użytkownika do zastosowań, które są zniesławiające, pornograficzne lub w inny sposób nielegalne. Nie będziemy sprzedawać Treści Użytkownika w żadnych okolicznościach i nie będziemy ich rozpowszechniać poza Witryną.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w żadnym wypadku nie może żądać od nas lub osób korzystających z Treści Użytkownika pieniędzy lub innego wynagrodzenia za wykorzystanie tych Treści. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że jego Treść może być wykorzystywana w celach promocyjnych Witryny lub jego galerii w Witrynie.

Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie zezwalamy na zamieszczanie Treści, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prawa własności, znaki towarowe lub inne obowiązujące prawa.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesłaną przez siebie Treść. Przesyłając Treści, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa własności lub jest upoważnionym przedstawicielem stosownego właściciela (właścicieli) praw autorskich do takich Treści, w tym praw autorskich, do Treści z pełnym upoważnieniem do udzielania praw rozważanych w niniejszych Warunkach. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że Treść, którą zamieszcza, przesyła, przekazuje, rozpowszechnia, przechowuje, tworzy lub w inny sposób publikuje za pośrednictwem Strony: (a) nie jest niezgodna z prawem, oszczercza, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna, szkodliwa dla nieletnich, nieprzyzwoita, lubieżna, sugestywna, nękająca, zagrażająca, naruszająca prawo do prywatności lub prawo do wizerunku, obraźliwa, podżegająca, oszukańcza lub w inny sposób budząca sprzeciw; stanowiłaby, zachęcała lub dostarczała instrukcji do popełnienia przestępstwa, naruszała prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodowała odpowiedzialność lub naruszała jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe, w tym, bez ograniczeń, przepisy U.S. Securities and Exchange Commission lub jakichkolwiek zasad giełdy papierów wartościowych, takich jak New York Stock Exchange, American Stock Exchange lub NASDAQ; (b) zawiera w całości lub w części prywatne informacje jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym, bez ograniczeń, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery ubezpieczenia społecznego i numery kart kredytowych; (c) zawiera wirusy, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, zakłócające lub niszczące pliki; (d) jest obraźliwa lub ogranicza lub hamuje jakąkolwiek inną osobę w korzystaniu z Witryny, lub która negatywnie wpływa na dostępność jej zasobów dla innych użytkowników, lub która może narazić nas lub naszych użytkowników na jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialność jakiegokolwiek typu.

Użytkownik zgadza się również, że tam, gdzie jest to wymagane, uzyskał ważne i wiążące zwolnienie od wszystkich wymaganych stron, które pozwoli na wykorzystanie takich Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami, oraz że zachowa oryginalne zwolnienie i dostarczy nam jego kopię na żądanie. Użytkownik gwarantuje również, że tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskał również ważne i wiążące zwolnienie dotyczące możliwej do zidentyfikowania własności zawartej w Treści, które mogłoby w rozsądny sposób doprowadzić do identyfikacji właściciela takiej własności lub być przez niego wymagane.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby temu zapobiec, nie możemy ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie lub nadużycie jakiejkolwiek Treści.

Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia wszelkich zatwierdzonych Treści, które zamieszczasz w dowolnym momencie, jeśli uznamy, że są one niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, szkodliwe dla nieletnich, nieprzyzwoite, lubieżne, sugestywne, nękające, zagrażające, naruszające prywatność lub prawa do wizerunku, obraźliwe, podburzające, oszukańcze lub w inny sposób niewłaściwe, wadliwe, o niskiej jakości lub naruszające jakiekolwiek prawa. Poważne naruszenia praw autorskich, takie jak przesyłanie treści znalezionych na innych stronach z fotografią stockową, skutkują rozwiązaniem niniejszych Warunków, zakończeniem członkostwa i wszelkimi innymi dostępnymi środkami zaradczymi.

Zrzeczenie się odpowiedzialności. Nie ma rozsądnego sposobu, abyśmy mogli monitorować całą zawartość, która jest przesyłana lub umieszczana na Stronie, a my nie jesteśmy zobowiązani wobec Ciebie ani innych użytkowników do monitorowania, edytowania lub kontrolowania zawartości, którą Ty i inni użytkownicy przesyłacie lub umieszczacie na Stronie. Oznacza to, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Treści zamieszczone na Stronie, a użytkownik zobowiązuje się nie wnosić wobec nas żadnych roszczeń z tytułu jakichkolwiek Treści. W związku z tym możemy w dowolnym momencie usunąć, edytować, wyświetlać lub zablokować dowolną treść na Stronie (bez uprzedniego powiadomienia) z dowolnego powodu, w tym jeśli uznamy, że treść ta narusza niniejsze Warunki lub jest w inny sposób niewłaściwa. Podczas korzystania z Witryny użytkownik będzie narażony na kontakt z treściami innych użytkowników, z których niektóre mogą być obraźliwe, niedokładne lub nieprzyzwoite. Możemy badać roszczenia dotyczące zarzutów, że Treść narusza niniejsze Warunki i w takich przypadkach sami decydujemy o tym, jakie działania należy podjąć (jeśli w ogóle) w odniesieniu do danej Treści.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności nas i naszą firmę macierzystą, filie, podmioty stowarzyszone, licencjodawców, dostawców treści oraz każdego z ich urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, zewnętrznych dostawców informacji i niezależnych wykonawców przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi uzasadnionymi honorariami adwokackimi i kosztami) wynikającymi z lub w związku z (i) dostępem i korzystaniem z Treści lub Witryny przez użytkownika; (ii) wszelkimi treściami zamieszczanymi, publikowanymi, przechowywanymi lub w inny sposób przekazywanymi na Stronę lub za jej pośrednictwem; (iii) wszelkimi naruszeniami lub domniemanymi naruszeniami przez użytkownika (lub osoby działające w jego imieniu) któregokolwiek z Warunków; (iv) naruszeniem przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub przepisu; lub (v) naruszeniem przez użytkownika jakichkolwiek praw innych osób, w tym praw własności intelektualnej.

Zrzeczenie się odpowiedzialności; Brak gwarancji

WITRYNA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ (INNYCH NIŻ TREŚCI PRZESŁANE NA WITRYNĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA) TREŚCI, JEST DOSTARCZANA "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST DOSTĘPNA", A MY, NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I/LUB LICENCJODAWCY ORAZ ICH DYREKTORZY, PRACOWNICY, DOSTAWCY TREŚCI, AGENCI I PODMIOTY STOWARZYSZONE WYŁĄCZAJĄ, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. NIE GWARANTUJE SIĘ, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W TREŚCI LUB INNYCH KOMPONENTACH STRONY BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE. UŻYTKOWNIK, A NIE MY, PONOSI CAŁKOWITY KOSZT WSZELKICH NIEZBĘDNYCH USŁUG SERWISOWYCH, NAPRAW LUB POPRAWEK WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB JEJ ZAWARTOŚCI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE WITRYNA LUB ZAWARTOŚĆ SĄ WOLNE OD INFEKCJI WIRUSAMI LUB INNYMI SUBSTANCJAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ZANIECZYSZCZAJĄCYCH LUB NISZCZĄCYCH. Dokładamy uzasadnionych starań, aby zapewnić dokładność, poprawność i wiarygodność Treści, ale nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do ich dokładności, poprawności lub wiarygodności, w tym dokładności wszelkich słów kluczowych, podpisów lub tytułów do Treści, ani żadnych metadanych dostarczonych z Treścią.

O ile nie zostało to wyraźnie zagwarantowane przez nas, nie przyznajemy żadnych praw ani nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do wykorzystania nazwisk, osób, znaków towarowych, szat handlowych, logo, zarejestrowanych, niezarejestrowanych lub chronionych prawem autorskim dźwięków, projektów, dzieł sztuki lub architektury przedstawionych lub zawartych w Treści. W takich przypadkach użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy zezwolenie(a) jest(są) wymagane w związku z proponowanym wykorzystaniem Treści, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie takiego zezwolenia(a). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre jurysdykcje zapewniają ochronę prawną przed wykorzystaniem wizerunku, podobizny lub własności danej osoby w celach komercyjnych, jeśli nie dostarczyła ona zwolnienia. Jesteś również wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę wszelkich kwot, które mogą być należne na mocy, oraz zgodność z wszelkimi innymi warunkami wszelkich obowiązujących układów zbiorowych w wyniku korzystania przez Ciebie z licencjonowanych treści.

Oferujemy również funkcję wyszukiwania w obrębie Witryny. Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za treść lub dostępność informacji zawartych w naszym indeksie wyszukiwania lub katalogu. Zrzekamy się również wszelkiej odpowiedzialności za kompletność lub dokładność jakiegokolwiek katalogu lub wyniku wyszukiwania.

Niektóre stany USA i kraje zagraniczne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie gwarancji dorozumianych lub odpowiedzialności za pewne kategorie szkód. W związku z tym niektóre lub wszystkie powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika w zakresie, w jakim są one zabronione lub zastąpione przez przepisy stanowe lub krajowe.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU MY, NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY, DOSTAWCY TREŚCI, AGENCI I PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB JAKIEKOLWIEK INNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ DANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE WYNIKIEM DZIAŁANIA W RAMACH UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA), CZY TEŻ W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCEGO Z KORZYSTANIA ZE STRONY LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIĄ ZWIĄZANEGO, TREŚCIĄ LUB JAKIMKOLWIEK JEJ ELEMENTEM ZAWARTYM LUB DOSTĘPNYM ZA POŚREDNICTWEM STRONY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE LUB WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH UZYSKANYCH ZE STRONY, LUB WYNIKAJĄCE Z BŁĘDÓW, POMINIĘĆ, PRZERW, USUNIĘCIA PLIKÓW LUB WIADOMOŚCI E-MAIL, BŁĘDÓW, USTEREK, WIRUSÓW, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI LUB JAKIEJKOLWIEK AWARII, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z DZIAŁANIA BOGA, AWARII ŁĄCZNOŚCI, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO STRONY LUB NASZYCH ZAPISÓW, PROGRAMÓW LUB USŁUG. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FREEIMAGES, CZY TO W RAMACH UMOWY, GWARANCJI, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA, CZY TO AKTYWNEGO, BIERNEGO CZY PRZYPISANEGO), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ LUB INNEJ TEORII, WYNIKAJĄCA Z LUB ZWIĄZANA Z KORZYSTANIEM ZE STRONY LUB TREŚCI NIE PRZEKROCZY 100 DOLARÓW.

Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu

Niniejsze Warunki będą podlegać prawu stanu Nowy Jork, USA, bez odniesienia do jego przepisów dotyczących konfliktu prawa. Wszelkie roszczenia, spory lub kontrowersje związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny lub Treści będą rozstrzygane w drodze wiążącego, poufnego arbitrażu przez jednego arbitra wybranego z zastosowaniem zasad i procedur wyboru arbitra w ramach Procedur przyspieszonych JAMS w jego Kompleksowych zasadach i procedurach arbitrażu ("JAMS") i będą prowadzone w Nowym Jorku. Orzeczenie arbitra będzie wiążące i może zostać wprowadzone jako wyrok w dowolnym sądzie właściwym. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żadne postępowanie arbitrażowe w ramach niniejszej Umowy nie może być połączone z postępowaniem arbitrażowym z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej Warunkom, czy to poprzez klasowe postępowanie arbitrażowe, czy w inny sposób. Niezależnie od powyższego, w zakresie, w jakim użytkownik naruszył lub groził naruszeniem naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej naszych podmiotów stowarzyszonych i/lub licencjodawców, możemy ubiegać się o wydanie nakazu lub innej stosownej pomocy przed dowolnym sądem o właściwej jurysdykcji.

Zakończenie

Korzystanie z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków może skutkować, między innymi, rozwiązaniem lub zawieszeniem prawa do korzystania z Witryny. Niezależnie od niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedzenia i według własnego uznania, do usunięcia konta użytkownika i/lub zablokowania możliwości korzystania ze Strony. Możemy aktualizować, modyfikować lub zaprzestać korzystania z Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika.

Zmiany warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany dowolnych warunków zawartych w Warunkach lub dowolnych zasad lub wytycznych dotyczących Witryny, w dowolnym czasie i według własnego uznania. Kiedy wprowadzimy zmiany, zmienimy datę "ostatniej aktualizacji" w górnej części Warunków. Wszelkie zmiany będą obowiązywały natychmiast po ich opublikowaniu na Stronie. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało akceptację zaktualizowanych Warunków. Zachęcamy do zapoznania się z Warunkami przy każdej wizycie na Stronie.

Postanowienia różne

Całość umowy. Niniejsze Warunki, w tym Polityka prywatności, Umowa licencyjna i wszystkie inne zasady, które są włączone do niniejszych Warunków, stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a nami w zakresie korzystania z Witryny i Treści.

Zmiana i odstąpienie. Z wyjątkiem naszego prawa do aktualizacji niniejszych Warunków, mogą one zostać zmienione wyłącznie na podstawie pisemnej umowy podpisanej przez obie strony lub wydanej przez nas w formie elektronicznej i zaakceptowanej przez użytkownika. Żadne działanie żadnej ze stron, inne niż wyraźne pisemne zrzeczenie się podpisane przez nas, nie może być interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków.

Rozdzielność. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, nielegalne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień Warunków nie powinna ulec zmianie i pozostaną one w pełnej mocy. Takie Warunki powinny zostać zmienione tylko w zakresie niezbędnym do ich egzekwowania.

Przydział. Nie wolno Ci scedować ani przenieść niniejszych Warunków, ani Twoich praw do Treści, na żadną inną osobę lub firmę bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, w tym żadnego przeniesienia, którego chcesz dokonać w związku z przejęciem firmy. Możemy dokonać cesji niniejszych Warunków bez powiadomienia lub zgody.

Zgoda na komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji elektronicznej, jak opisano w naszej Polityce prywatności. Możemy wysyłać wszelkie powiadomienia, umowy, ujawnienia lub inne komunikaty do użytkownika drogą elektroniczną.

Zapisz teraz przycisk. Możesz zostać darczyńcą ("Darczyńca") poprzez zobowiązanie się do przekazania darowizny na rzecz fotografa, korzystając z przycisku "Przekaż teraz" na Stronie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ma obowiązku zostania Darczyńcą lub przekazania darowizny i że będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za każdą decyzję o zostaniu Darczyńcą. Użytkownik rozumie, że jego wpłata jest dokonywana na rzecz fotografa wpłacającego i że wszystkie wpłaty są administrowane i w inny sposób przetwarzane przez firmę PayPal, która ma wyłączną kontrolę prawną nad wszystkimi wpłatami. W przypadku złożenia zobowiązania do przekazania darowizny, będziesz zobowiązany do podania prawdziwych, dokładnych, ważnych i aktualnych informacji o karcie kredytowej lub innych informacji dotyczących płatności w momencie składania zobowiązania. Użytkownik zgadza się, że wszystkie darowizny są ostateczne.

Pytania i informacje kontaktowe

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Strony lub Warunków.

© 2021 FREEIMAGES.com. All rights reserved. Terms and Conditions of Use.